واسطه گناه

شریک کردن دیگران در گناه خود

سلام اگر خود مبتلا به گناهی باشیم و کس دیگری را هم در گناه خود شرک کردیم  آنگاه چه کنیم؟ تشکر