همراهی در گناه

اطاعت از زن و سقوط در جهنم!

انجمن: 

با سلام لطفا نظر را راجع به این حدیث که در فضای مجازی بین گروه ها پخش میشود اعلام بفرمایید

 هرکه اطاعت زن خود بکند خدا او را سرنگون در جهنّم اندازد. پیامبر (ص)