مکلفان

پرداخت خمس به مرجع تقلید؟

با سلام و احترام ;

آیا خمس را باید به مرجع تقلید داد؟برای چه؟اگر ما خمس هم به مرجع تقلید دادیم و ایشان فوت کردند، تکلیف چیست؟آیا خودمان در جای مناسب بدهیم بهتر نیست؟

با تشکر.