منتظر انحرافی

چگونه منتظر منحرفی نباشیم؟

سلام. از وظایف شیعه انتظار فرج، نزدیک دانستن ظهور و مقدمه سازی برای آن است؛ ولی برخی افراد که سعی کرده اند چنین باشند، دچار توهمات شده اند یا دست به اعمالی شتابزده و غیرمنطقی زده اند.

چه کنیم که مثل آنها نباشیم؟