مقام ابراهیم

آیا مقام ابراهیم کنونی براستی جای پای ابراهیم پیامبر است ؟

درود بر راستجویان و راستگویان ارجمند

آیا مقام ابراهیم کنونی براستی جای پای ابراهیم پیامبر است ؟

نماد بالای ابراج البیت، نمادی اسلامی است یا ماسونی؟

به نام خدا
با سلام
آیا این نماد نماد اسلامی است؟
این را که این نماد بافومت است و نماد ماسونی است را میدانم.

و

ولی این نماد در بالای مقام ابراهیم هم هست:

این نماد در بالای مناره های مسجد الحرام هم دیده میشود.
با تشکر