جای پای حضرت ابراهیم

آیا مقام ابراهیم کنونی براستی جای پای ابراهیم پیامبر است ؟

درود بر راستجویان و راستگویان ارجمند

آیا مقام ابراهیم کنونی براستی جای پای ابراهیم پیامبر است ؟