مرفوع

احادیث مرفوع علی بن ابراهیم (ره) در کافی

احادیث مرفوع علی بن ابراهیم ره در کافی، خدشه به کافی وارد نمیکند؟ و آیا حدیث مرفوع چیست؟ آیا ضعیف است؟ و از مرسل پایین تر است؟