مراتب نهی از منکر

حکم فحاشی به کسی که به اسلام هتک حرمت میکند

آیا یک مسلمان اجازه دارد که به کسی که به اسلام و اعتقاداتش و ائمه هتک حرمتی کرده ، فحاشی کند؟ حکم توهین و فحاشی به چنین افرادی که احترام اسلام و تشیع را زیر پا میگذارند طبق نظر رهبر چیست؟

مراتب امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

سلام آیت الله مکارم
مراتب امر به معروف و نهی از منکر چیست؟