مالک بن انس کاهلی

انس بن مالک ومالک بن انس

در تاریخ دو شخصیت هستند که اسم هاشون شبیه هم است ومن اونها رو باهم اشتباه میگیرم
انس بن مالک ومالک بن انس
این دو نام دو شخصیت هستند؟ چه تفاوت هائی باهم دارن؟