قول

قول مبین در بیان عقیده تشبیه و تجسیم نزد اثنی عشریه (پاسخ به شبهه مخالفین)


با سلام


از اساتید تقاضا دارم به این شبهه وهابیون جواب دهندبه چه دلیل این موضوع را انتخاب کردم؟ به این دلیل که آقایان شیعهاهل سنت را به عقیده تجسیم متهم می کنند ویا می گویند ابن تیمیه خدایش را مانند جوان بی ریش تصور می کرده و یا بخاری برای خداوند دست وپا قرار داده….در این قسمت انشاء الله بیان می کنیم که خود اثنی عشریه راویان وعلمای بزرگشان اهل تجسیم وتشبیه خداوند تعالی بوده اند .
آقای الشریف المرتضىی در رسائله خود صفحه 3 / 311 می گوید اهل قم همگی مجسمه هستم یعنی خداوند را جسم می دانند.
(والعداله عندنا یقتضی أن یکون معتقدا " للحق فی الأصول والفروع ، وغیر ذاهب إلى مذهب قد دلت الأدله على بطلانه ، وأن یکون غیر متظاهر بشئ من المعاصی والقبائح . وهذه الجمله تقتضی تعذر العمل بشئ من الأخبار التی رواها الواقفیه على موسى بن جعفر علیهما السلام الذاهبه إلى أنه المهدی علیه السلام ، وتکذیب کل من بعده من الأئمه علیهم السلام ، وهذا کفر بغیر شبهه ورده ، کالطاطری وابن سماعه وفلان وفلان ، ومن لا یحصى کثره . فإن معظم الفقه وجمهوره بل جمیعه لا یخلو مستنده ممن یذهب مذهب الواقفه ، إما أن یکون أصلا فی الخبر أو فرعا " ، راویا " عن غیره ومرویا " عنه . وإلى غلاه ، وخطابیه ، ومخمسه ، وأصحاب حلول ، کفلان وفلان ومن لا یحصى أیضا " کثره . وإلى قمی مشبه مجبر . وأن القمیین کلهم من غیر استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابویه ( رحمه الله علیه ) بالأمس کانوا مشبهه مجبره ، وکتبهم وتصانیفهم تشهد بذلک وتنطق به )
(همه اهل قم مجسمه و اهل تشبیه بوده اند همه شان بدون استثناء الا ابن بابویه همه شان این عقیده را داشته اند وما می دانیم اهل قم شیعه بوده اند نه اهل سنت!!)
نفر دوم محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدی
ایشان شیخ کلینی بوده کسی که کافی را نوشته است و کتابش بدست امام زمان رسید و مورد تایید قرار گرفت شیخ آقای کلینی اهل تشبیه وتجسیم بوده است به شهادت کتب اثنی عشریه.
البته بغیر از اینکه شیخ واستاد کلینی بوده یکی از باب های امام زمان بوده همانطور که طوسی در رجال خود می گوید: [ 6278 ] 28 – محمد بن جعفر الأسدی ، یکنى أبا الحسین الرازی ، کان أحد الأبواب . انتهى)
مؤسسه آل البیت – ( ج ۲۴ / ص ۲۲۸ )
هو محمد بن جعفر الأسدی ، الذی هو من مشایخ الکلینی ، ووالد الصدوق ، وهو یکنى أبا الحسین ، وکان أحد الأبواب ، قاله الشیخ وعده فی کتاب ( الغیبه ) من الثقات الذین کانت ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفاره من الأصل ، ونقل توقیعا فی توثیقه . انتهى
حال ببینیم عقیده این شخص چه بوده؟!
۱۰۲۰- محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدی أبو الحسین الکوفی :ساکن الری .یقال له محمد بن أبی عبد الله، کاثقه، صحیح الحدیث، إلا أنه روى عن الضعفاء و کان یقول بالجبر و التشبیه و کان أبوه وجها روى عنه أحمد بن محمد بن عیسى له کتاب الجبر و الاستطاعه .
رجال النجاشی باب المیم صفحه ۳۷۴(از ضعفاء روایت می کرده اعتقاد به جبر وتشبیه داشته و کتابی هم در این مورد دارد)
خلاصه الأقوال – العلامه الحلی – رقم : ( 265 )
محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدی ، أبو الحسین الکوفی ، سکن الری ، یقال له : محمد بن أبی عبد الله ، کان ثقه صحیح الحدیث ، الا انه روى عن الضعفاء ، وکان یقول بالجبر والتشبیه ، فانا فی حدیثه من المتوقفین ، وکان أبوه وجها ، روى عنه أحمد بن محمد بن عیسى . انتهى
این هم شهادت علامه حلی در مورد شیخ کلینی ویکی از ابواب امام زمان شیخ کلینی و یکی از ابواب امام زمان اهل تجسیم بوده ولا حول ولا قوه الا بالله
نفرسوم:۱۱۸۰- هارون بن مسلم بن سعدان، الکاتب السرمن‏رآی کان نزلها، و أصله [من] الأنبار . یکنى أبا القاسم، ثقه، وجه . و کان له مذهب فی الجبر و التشبیه . لقی أبا محمد و أبا الحسن علیهما السلام (ایشان هم اهل تشبیه وجبر بودند)رجال النجاشی باب الهاء ص ۴۳۹
نفر چهارم : الإمامی الجلیل محمد بن الخلیل أبو جعفر السکاک، امامی جلیل یعنی شیعه دوازده امامی خالص
۸۸۹- محمد بن الخلیل (خلیل) أبو جعفر السکاک : بغدادی یعمل السکک صاحب هشام بن الحکم و تلمیذه [329] أخذ عنه . له کتب، منها کتاب فی الإمامه و کتاب سماه التوحید و هو تشبیه و قد نقض علیه .
این آقای امامی حِلیل القدر هم کتابی به نام توحید دارد که آقای نحِاشی می گوید کتابش تشبیه است.
رحِال النجاشی باب المیم صفحه ۳۲۹
نفر پنجم :از ثقات شیعه و از رؤس واعلام شیعه هشام الجوالیقی
۱۱۶۵- هشام بن سالم الجوالیقی : مولى بشر بن مروان أبو الحکم، کان من سبی الجوزجان . روى عن أبی عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام، ثقه ثقه رجال نجاشی باب الهاء

حال ببینیم عقیده اقای جوالیقی چه بوده؟ نور البراهین – ( 1 / 247 )
وحینئذ فالجوالیقی أی بیاع الجوالیق توهم أن الذی کان فی صوره الشاب الموفق – أی : مستوى الخلقه والأعضاء – هو الله تعالى ، وهو غلط ، لأنه وصف للنبی صلى الله علیه وآله. أهـ
آقای جوالیقی توهم داشتند و فکر می کردند الله تعالی بصورت جوانی خوش صورت وبا اعضاء است) یعنی به قول اثنی عشریه وهابی مجسم بوده!!
نفر ششم :از دیگر بزرگان هشام بن حکم
آقای کلینی در کافی خود جلد۱ ص۱۰۴ باب نهی عن الجسم والصوره در مورد هشام بن حکم می گوید(۱ – أحمد بن إدریس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى، عن علی بن أبی حمزه، قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): سمعت هشام بن الحکم یروی عنکم أن الله جسم، صمدی نوری، معرفته ضروره، یمن بها على من یشاء من خلقه، فقال (علیه السلام): سبحان من لا یعلم أحد کیف هو إلا هو، لیس کمثله شئ وهو السمیع البصیر، لا یحد ولا یحس ولا یجس ولا تدرکه [الابصار ولا] الحواس ولا یحیط به شئ ولا جسم ولا صوره ولا تخطیط ولا تحدید )
این حدیث هم موثوق است همانطور که محِلسی می گوید مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول – المجلسی ( ۲ / ۱ ) : الحدیث موثق
شیخ مفید هم این خبر را تایید کرده و می گوید ثابت نشده که هشام بن حکم از عقیده خود که خداوند حِسم است برگشته باشد(الحکایات – الشیخ المفید – ( 77 – 80 )
– [ اتهام التشبیه ] [ وقول هشام بالتجسیم اللفظی ] قلت : فإنی لا أزال أسمع المعتزله یدعون على أسلافنا : أنهم کانوا – کلهم – مشبهه . وأسمع المشبهه من العامه یقولون مثل ذلک . وأرى جماعه من أصحاب الحدیث من الإمامیه یطابقونهم على هذه الحکایه ، ویقولون : إن نفی التشبیه إنما أخذناه من المعتزله ! فأحب أن تروی لی حدیثا یبطل ذلک . فقال : هذه الدعوى کالأولى . ولم یکن فی سلفنا رحمهم الله من یدین بالتشبیه من طریق المعنى . وإنما خالف هشام وأصحابه ، جماعه أبی عبد الله علیه السلام بقوله فی الجسم ، فزعم أن الله تعالى : " جسم لا کالاجسام " . وقد روی : أنه رجع ( عن هذا القول بعد ذلک . وقد اختلفت الحکایات ) عنه ، ولم یصح – منها – إلا ما ذکرت . وأما الرد على هشام ، والقول بنفی التشبیه ، فهو أکثر من أن یحصى من الروایه
آقای برقی در رجال خود صفحه ۳۵ در مورد هشام بن حکم می گوید(هشام بن الحکم : مولى بنی شیبان کوفی ، تحول من بغداد إلى الکوفه ، و کنیته أبو محمد ، و فی کتاب سعد له کتاب و کان من غلمان أبی شاکر الزندیق ، جسمی رؤیی).
آقای نجاشی هم هشام بن حکم را تایید کرده در رجال خود باب الهاء(و روى هشام عن أبی عبد الله و أبی الحسن موسى علیهما السلام، و کان ثقه فی الروایات، حسن التحقیق بهذا الأمر )ص۴۳۴نفر هفتم :مؤمن الطاق ( محمد بن علی النعمان الأحول ).
اعتقاد ایشان در مورد الله تعالی (الکافی – الکلینی – ( ج۱ / ص ۱۰۰ – 102 )
محمد بن أبی عبد الله ، عن محمد بن إسماعیل ، عن الحسین بن الحسن ، عن بکر بن صالح ، عن الحسن بن سعید ، عن إبراهیم بن محمد الخزاز ومحمد بن الحسین قالا : دخلنا على أبی الحسن الرضا علیه السلام فحکینا له أن محمد صلى الله علیه وآله رأى ربه فی صوره الشاب الموفق فی سن أبناء ثلاثین سنه وقلنا : إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والمیثمی یقولون : إنه أجوف إلى السره والبقیه صمد).
نفر آخر: علی بن منصور ، وعلی بن إسماعیل بن میثم ، ویونس بن عبد الرحمن مولى آل یقطین
(رسائل المرتضى – الشریف المرتضى – ( ج ۳ / ص ۲۸۱ )
وقال هشام بن الحکم ، وعلی بن منصور ، وعلی بن إسماعیل بن میثم ، ویونس بن عبد الرحمن مولى آل یقطین ، وابن سالم الجوالیقی ، والحشویه وجماعه المشبهه : إن الله عز وجل فی مکان دون مکان ، وأنه یتحرک وینتقل ، تعالى الله عن ذلک علوا " کبیرا " . انتهى

(شام بن حکم وعلی بن منصور وعلی بن اسماعیل بن میثم و یونس بن عبد الرحمن مولی آل یقطین و حشویه وحِماعت مشبهه می گویند خداوند حرکت می کند و منتقل می شود) والعیاذ بالله

چرا کسی که بد قولی میکنه و زیر حرفش میزنه دِینی به گردنش نیست؟

[="Times New Roman"][="Black"]سلام و عرض ادب و احترام خدمت کارشناس محترم..
.
5 فروردین بود یکی از بستگان ما که آشپزخانه غذای بیرون بر داره دعوت بودن خونمون..
.
بک واسطه با یه مشت کارت قرعه کشی اومده بود و میگفت کدش رو ارسال کنید شاید برنده شدید..
.
گفتم خوب اگر برنده شدم چی؟ گفت راضیت میکنم..
.
6 اردیبهشت به من گفتن که چهل میلیون جایزه برنده شدی ،
.
یکی از بستگان درجه یک که این وسط واسطه هم بود گفت پولو بگیر بده به من بی سر و صدا بین خودمون تقسیمش کنیم..:Gig:
.
خلاصه رفتم به طرف گفتم فلانی جایزه برنده شدم ، بیا نصف نصفش کنیم..:Gig:
.
شروع کرد سر و صدا و توهین و اینا که تو چکار کردی که بیست میلیون بهت بدیم و این حرفها..
.
من اصلا هیچی بهش نگفته بودم
ولی فکر میکنم اون پیش خودش فکر میکرد که الان چون همه چی دست منه ، من دور ور میدارم و اون به خواستش نمیرسه واسه همین شروع کرد دری وری گفتن..
.
بهش گفتم شما گفتی من راضیت میکنم و من فقط با نصف نصف راضی میشم ، گفت نه اصلا اینطوری نیست نهایتش یه میلیون بهت میدم و این پول مال منه و ائمه جواب دل شکستمو دادن..:Moteajeb!:
.
منم لجم گرفت گفتم نمیرم پولو بگیرم و اصلا بزار بپره واسه من مهم نیست ، بعد از دو هفته زنگ زد که بیا صحبت کنیم و این حرفها منم بهش گفتم نظرم همون نصف نصف هست و عوض هم نمیشه..
.
خلاصه شروع کرد یه مشت تعریف و تمجید مضحک و بی معنی ( پسر مومن و گل و با خدا و با ایمان و سایر هندوانه ها ) منم نظرم عوض نشد و هنوزم نمیشه..
.
میگفت دو سه میلیون بگیر قال قضیه رو بکن ، منم گفتم پولو بهت میدم ، چون از نظر شرعی گفتن باید بهت بدم ، ولی قلبا به هیچ وجه راضی نیستم و هیچوقتم نمی بخشمت..
.
گفتم تو گفتی راضیت میکنم ، مرد وقتی حرف میزنه باید سر حرفش بمونه..
نه اینکه چون اتفاقی نیفتاده بود جوگیر شدی یه چیزی گفتی الان بزنی زیر حرف
خیر سرت مرد بزرگی هستی و هی من هیچی بهت نمیگم اینقدر سو استفاده نکن..
.
بعدش از کارشناس اخلاق و احکام همه چیز رو سوال کردم..
.
تهش این در اومد که من می تونم نرم پولو بگیرم ، ولی اگر گرفتم باید بدم به این آقا..و در نهایت هم پولو کامل بهش دادم..
.
کارشناس اخلاق هم یه چیزی گفت که دلم می خواست با سر برم تو دیوار..
.
گفتن اینکه بهت گفته راضیت میکنم دلیل نمیشه که اون چیزی که تو می خوای بهت بده ،
ضمن اینکه نسبت به قولی هم که داده مسئول نیست و چیزی گردنش نیست..
.
خوب مگه میشه یه نفر قول بده بعد بزنه زیر حرفش به همین سادگی؟
خوب منم می تونم کلی وعده و وعید به دیگران بدم و به راحتی بزنم زیرش و بگم چیزی گردنم نیست..
اصلا واسه قابل قبول نیست و به هیچ وجه از گلوم پایین نرفته و نمیره..
مرد وقتی حرفی میزنه باید سر حرفش بمونه ، منم خیلی اوقات موقع خوشحالی قول به بقیه دادم ولی وقتی موقع عمل کردن شده خسته و کسل بودم ،
ولی خودمو تنبیه کردم و به قولم عمل کردم تا یاد بگیرم دیگه الکی به کسی قول ندم..
.
نه از دین زده شدم ، نه به خدا شک کردم ، فقط نمی تونم چنین چیزی رو بپذیرم ، خیلی واسم سنگینه..
.
اونم کسی که هی میگه من خودم شش ماه طلبه بودم و هی خدا و پیغمبر میکنه..
.
واقعا نمی تونم با این قضیه کنار بیام که دینی گردنش نیست ؛ چون قول داده بود ، مرد وقتی حرف میزنه باید سر حرفش بمونه ، اگر قول نمی داد من صد سال کد قرعه کشی رو ارسال نمی کردم..
.
می خواستم از کارشناس محترم خواهش کنم یه جوابی به من بدن شاید من بتونم خودمو قانع کنم..:Gig:
[/][/]

قول یک شهید به همسرش + عکس

انجمن: 

هفته نامه تخصصی حیات طیبه که تحت نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره می شود هر هفته پس از پایان نماز جمعه تهران میان نماز گزاران توزیع می شود و مبلغ آن نیز سه صلوات نثار ارواح مطهر امام شهیدان رحمت الله علیه و شهدا استبه گزارش سیمای قرآن و عترت ، هفته نامه فوق الذکر در روز جمعه مورخ ۲۱ مهرماه صفحه ۳ مطلبی خواندنی را منتشر کرده که در ذیل از نظر تان می گذرد:همسر شهید محمد اصغری خواه می گوید:

{شهید محمد اصغری خواه به من} می گفت: "وقتی من شهید شدم ، قول می دهم یک سال تمام به خوابت بیایم " و همین طور هم شد .شایان ذکر است شهید محمد اصغری خواه
فرمانده گردان کمیل لشکر قدس گیلان متولد متولد: 12/3/1340 درتاريخ 9/1/1367 درعمليات: والفجر ده ، منطقه خرمال عراق قله باني بنوك، به درجه رفیع شهادت نائل آمد ، و در سال 1/7/ 1369 گلزار شهداي روستاي فتيده( از توابع شهرستان لنگرود) پذیرای پیکر پاکش شد.

منبع