عیب جوئی در روایات

حدیثی درباره عیب گویی

[="Black"]سلام

این بیت الهام گرفته از روایت معصوم است. متن روایت را می خواستم.

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد/به یقین عیب تو پیش دگران خواهد برد[/]