علت طولانی شدن عمر

چرا عمر حضرت نوح(ع) طولانی بود؟

سلام

میدانیم عمر نوح از همه انبیا طولانی بوده .

سوال من اینه چه ضرورتی داشته عمر ایشان این قدر زیاد باشد؟

و سوال دیگر اینکه آیا اون افرادیکه با نوح دشمن بودند و هرگز دعوتش را قبول نکردند هم عمرشون طولانی بوده؟