عصرائمه

استنباط احکام فقهی در عصر ائمه علیه السلام (حکم کپی رایت)

در مورد استفاده از نرم افزارهای خارجی و کرک شده بارها بحث شده و اینکه( طبق نظر مقام معظم رهبری تا این زمان بهمن 96 ) اگر با آن کشور و شرکت قراردادی نباشد,میشه استفاده کرک و درآمد آن حلال است (اگر این مورد اشتباه هست تصحیح کنید) آیا شبیه این مورد در زمان ائمه علیه السلام هم اتفاق افتاده یا خیر موضوع بحث بیشتر این هست که در اون زمان حکمی شبیه این بوده یا خیر استفاده از مال کفار بدون اجازه (کرک کردن) و نظری از ائمه علیه اسلام در تاریخ ثبت شده و اتفاقی شبیه این مورد افتاده یا خیر با تشکر@};-