عزلت

حد و مرز عزلت در خودسازی

انجمن: 

در خودسازی چه مقدار باید اهل گوشه گیری و عزلت بود؟
لطفا حد و مرز دقیق آن را با استفاده از ایات و روایات بیان فرمایید.