شب قدر و خواستگاری

خواستگاری در شب‌های قدر

سلام
میشه در شب ھای قدر خواستگاری رفت؟؟؟

البته خواستگاری فقط برای اشنایی باشه نه برای عقد و نامزدی

مرجع رھبری