زیبایی خداوند

خدا چگونه زیبایی را دوست دارد؟

انجمن: 

خدایی که رخ نمایی نمی کند چرا خود را زیبا معرفی کرده است؟
خدایی که زیارت یک خانم زیبارو را به یک مرد جوان حرام می کند چگونه زیبایی را دوست دارد؟