رضائی

شیر دادن نوه و حرام شدن زن بر شوهرش

اگر مادربزرگی نوه دختری خود را شیر دهد در این صورت زن وشوهر به هم حرام میشوند؟
ظاهرا طبق نظر اقای مکارم حرام نمیشوند؟ دلیل این حرمت چیست وچرا از نظر اقای مکارم این حرمت وجود نداره؟