رشاد خلیفه

درخواست لینک از سایت های مذهبی

انجمن: 

بنده سایت هایی مثل سایت حوزه را گشتم اما لینکی در آن که اعجاز قرآن را از ابعاد گوناگون (مخصوصا عددی) بررسی کند نیافتم خودم هم نسبت به معجزاتی که در فضای اینترنت به قرآن نسبت میدهند بدبینم و در چند مورد ایراداتی در آنها پیدا کردم. اگه ممکنه لینک یا لینک هایی به بنده معرفی کنید که در آن اعجاز قرآن از ابعاد گوناگون بررسی شده باشد.

کتاب الکترونیکی اعجاز قران

تالیف مهندس علی سلطانزاده

[=&quot] [/]

[=&quot]بــررسي و[/] [=&quot]نقــد[/]

[=&quot]كــارهاي دكــتر رشاد خليــفه[/][=&quot][/]


[=&quot] [/]

[=&quot] [/]


[=&quot]علي سلطانزاده[/]


[=&quot] [/]


[=&quot][/]
[=&quot] [/]


[=&quot] تصحيح آبان ماه 1385[/]

[=&quot] تجديد نظرتيرماه 1386[/]