رجب المرجب

سوال درباره ی ماه رجب

1-چراماه رجب راحرام می دانند؟مگر مرجب نیست؟ 2-روایت آمده کشتی نوح اول رجب به حرکت افتادمسافران آن روزه بودندبرای مسافرروزه صحیح نیست توضیح دهید