دلیل عقلی معاد

اثبات عقلی معاد

انجمن: 

سلام
چگونه می توان معاد را صرفا از جنبه عقلی و بدون ادله نقلی اثبات نمود؟
با تشکر