دختر خوانده

راهی برای محرمیت فرزندخوانده

سلام علیکم و حرمه الله

حکم شرعی خانواده ای که دختر طفل (زیر یکسال) را به فرزند خواندگی قبول می کند چیست؟ با شرایط زیر:

  1. از خانواده واقعی این طفل هیچکسی وجود ندارد.
  2. در اطرافیان و خانواده مرد و زن این خانواده( پدر خوانده و مادر خواند  این طفل) هیچ زن شیردهی نیست که بصورت رضاعی محرمیت حاصل شود.
  3. پدرهای مرد و زن (یعنی پدر بزرگهای غیر واقعی این طفل) در قید حیات هستند. و عموها و داییهایی (غیر واقعی) نیز وجود دارند .
  4. در حد امکان طوری باشه که دختر بچه وقتی بزرگ شد, متوجه نشه که فرزند واقعی این خانواده نیست

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

با تشکر