خودسازی یاجنگ

به نظرم جهاد اصغر، سخت تر از جهاد اکبر است

سلام و عرض ادب
در روايات شنيده ايم كه جهاد با سلاح جهاد اصغر و كوچكتر است و جهاد با نفس جهاد اكبر است
حال براي من سوالي پيش آمده

مثلاً داعش را به عنوان دشمن فرض مي گيريم. خب من وقتي فكر ميكنم كه قرار است سر از بدنم جدا بشود يا زنده زنده سوزانده بشوم يا تانك از رويم رد بشود!
ترجيح مي دهم در مقابل تمام وسوسه ها مقاومت كنم و با نفسم شب و روز مبارزه كنم ولي اين بلاها سرم نيايد!


وقتي هم به زندگي خودم نگاه مي كنم ، مي بينم مبارزه با اين وسوسه ها گر چه آسان نيست اما آنطور دشوار هم نيست ، فقط كمي سعي و اراده مي خواهد
اما تصور تير خوردن ، قطع شدن پا ، شيميايي شدن و ساير مشكلاتي كه در جنگ ممكن است پيش بيايد برايم بسيار دشوار است
حتي تصورش هم سخت است چه رسد به اجراي آن و فكر ميكنم براي اكثر مردم همينطور باشد

نه فقط براي من ، بلكه اگر به افراد مختلف بگوئيم:
حاضري در معرض وسوسهء شراب خوردن ، پول نامشروع ، زنهاي جذاب و فريبنده و..... قرار بگيري ولي خطا نكني؟
يا اينكه ميان رگبار گلوله و خطر تير خوردن ، قطع شدن دست و پا يا بريده شدن سر قرار بگيري؟


به نظرم اكثراً اولي را انتخاب مي كنند

با اين حساب چگونه گفته ميشود جهاد با نفس ، بزرگتر و سخت تر از جهاد مسلحانه است؟ درحاليكه به نظر برعكس ميرسد