خاتمیت حضرت محمد (ص)

اسناد خاتمیت حضرت محمد (ص)

انجمن: 

با توجه به اینکه در بهاییت به یک پیامبر جدید اشاره می کند بجز احادیث چه اسناد دیگری بر خاتمیت پیامبر و رد این ادعا وجود دارد؟