حد و رجم

برداشتن قوانین مربوط به حد و رجم

سلام  یه سوال در باره احکام ذهن منو به خودش مشغول کرده و اون اینه که چرا در قوانین جدید حد یا رجم را برداشته اند و مطابق قرآن که مثلا در آن دستور داده دست دزد را بزنند دیگر این قوانین وجود ندارند؟