ثروت در احادیث

حدیث درباره ی ثروتی که باعث رفاه خانواده و ادای حقوق واجب می شود

در مورد ثروتی که باعث رفاه خانواده و ادای حقوق واجب باشد احادیثی ارائه میفرمایید؟ مخصوصا بدهی ها و مهریه همسر.خانه و ماشین