تفاوت معجزه و سحر

پیامبران و مرتاضان

انجمن: 

باتوجه به اینکه مرتاضان هم قادرهستند کارهای پیامبران راانجام دهند چراپیامبران ادعاءرسالت دارند؟