تجارت در احادیث

معنای تجارت در احادیث

سلام منظور از معنای تجارت در احادیث چه شغل هایی است؟ آیا کارهای فنی هم محسوب می شود؟