تبدیل

پرسش و پاسخ نرم افزاری

سلام

بچه ها من می خوام توی word الف مدی ، ی مدی ، واو مدی رو تایپ کنم نمی تونم

شما می دونید چه جوری می تونم تایپ کنم ؟

صفات قابض وباسط در مورد خداوند به چه معناست؟

صفات قابض وباسط در مورد خداوند به چه معناست؟