تمام و کمال

صفات قابض وباسط در مورد خداوند به چه معناست؟

صفات قابض وباسط در مورد خداوند به چه معناست؟