بشارت انجیل

آیا انجیل برنابا ، انجیل واقعی و تحریف نشده است؟

اینکه گفته میشود انجیل واقعی و دست نخورده پیدا شده است تا چه اندازه صحت دارد؟ (انجیل برنابا)
گفته میشود این نسخه از انجیل با تعالیم اسلام مطابقت بیشتری دارد.