اهل سنت و مصداق ایه تطهیر

اهل سنت مصداق آیه تطهیر رو چه کسانی میدونن؟

انجمن: 

سلام

اهل سنت مصداق آیه تطهیر رو چه کسانی میدونن؟