الصلاه خیر من النوم

«الصلاه خیر من النوم» در ديدگاه اهل سنت

سلام علیکم اهل سنت در اذان الصلاه خیر من النوم می گویند که در اینجا سوالاتی است این امر در کدام اذان گفته می شود؟ آیا همه عالمان سنی این مساله را قبول دارند؟ چون در برخی پاسخها خواندم که بیان شده بود این امر از بدعتهای عمر است. و در نقلی دیگر از عمر یا فرزند او امده که الصلاه خیر من النوم بدعت است. بالاخره داستان این ماجرا چیست؟