ادیان الهی و عبادت خداوند

نماز و عبادت سایر انبیاء

سلام

آیا نماز فقط برای زمان حضرت محمد (ص) بود؟

بقیه پیامبران به چه شکل عبادت می‌کردند؟