احشام ثلاثه

ملاک های تعیین دیه

انجمن: 

باسلام واحترام
مستندا باتوجه به فقه وقواعد وفتاوای فقهی ایا دیات منحصر در یکی از امور ششگانه تشریح شده درفقه است یااین موارد تمثیلی است؟