منطق گرا

تب‌های اولیه

تصویر منطق گرا

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
9 سال 8 ماه