جوجه اردک زشت

تب‌های اولیه

تصویر جوجه اردک زشت

مدال ها

کارشناس علمی

تاریخچه

عضو به مدت
10 سال 3 ماه