کدوم میوه رو بچینم

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کدوم میوه رو بچینم

سلام
ماه مبارک مانند باغی می مونه که پر از میوه های مختلفی است!
بعضی از همه میوه ها استفاده می کنند بعضی نه!
خوب یا به خاطر مشغولیت کاری یا بی حالی ناشی از روزه و...
باید از بین این میوه ها اونایی که مهمتر و موثر تر هستند رو انتخاب کرد!
من زیاد فکر کردم!
دیدم نماز بیشترین تاثیر رو در خودسازی و بهره مندی از این ماه رو داره!حتی شب قدر سعی می کنم بیشتر نماز بخونم تا شش ساعت تو هیئت بمونم!!
لذا در درجه اول سعی می کنم نه تنها نمازهامو سر وقت بخونم که حداقل نافله صبح و دو رکعت نافله ظهر و عصر رو بخونم! قبل از اذون صبح هم سه رکعت شفع و وتر!
دومین میوه ایی که به چشمم موثر و خوب اومد دو تا دعای افتتاح که بعد از افطار خونده میشه و دعای سحر است!
واقعا دعای افتتاح مضامین خوبی داره که بنده از جناب عرفان می خوام ما رو در درک بهتر این مضامین یاری دهند!
سومین میوه که مختص این ماه است! افطار دادن صائمین است! و لو به یک خرما! بعضی ها نمازشون رو تو مسجد می خونند خوب یه جعبه خرمای 2000 تومنی می توه حداقل افطار 20 نفر رو باز کنه! اگه زرنگ هم باشیم می تونیم ثوابشو هدیه به آقا کنیم تا شب قدر هوامون رو داشته باشه!
چهارمین میوه خوندن سوره انا انزلناه بخصوص در نمازهای یومیه است! واقعا خوندن این سوره در شب قدر کارگشاست!
دوستان چه میوه دیگری رو می بینند!؟

اثير نماز بر شياطين

حضرت علي (ع)
" نماز ، كوبنده شيطان است " (1)
در سپيده دم حيات ، هنگاميكه خدا ، انسان " راآفريد و از روح الهي خويش ، در وجود او دميد ، مقرر فرمود تا همگي فرشتگان مقرب درگاهش ، آدم ابوالبشر (ع) را سجده كنند .
در اين ميان " ابليس " انسان را فاقد لياقت براي مسجودفرشتگان بودن يافت و از فرمان الهي سر بتافت و به واسطه اين تمرد از درگاه الهي رانده شد .
اما " شيطان با اين كه در بسياري از موارد مترادف با " ابليس " معرفي شده است ، از نظر قرآن و روايات ( و با آنچه كه خواهيم گفت از ديدگاه علمي ) با " ابليس " به كلي متفاوت است . بدين معني كه" شيطان " را مي توان ، عبارت از همه آن نيروها و موجوداتي دانست كه انسان را به گناه كردن وا مي دارند و يا به طور كلي به نحوي از انحاء در انسان،ايجاد بيماري و مرض مي نمايند .
در اين مورد حتي بسياري از روايات اسلامي را ميتوان يافت كه در آنها از ميكروبهاي بيماريزاي انسان نيز با عنوان " شيطان" نام برده شده است و حتي مي توان ايجاد بيماريها عفوني انسان را نيز به نوعي ، ناشي از غلبه شيطان هايي به نام باكتري ، انگل ، قارچ ، ويروس ، و .. به حساب آورد .
به اين ترتيب ، ابيات مشهور و زيباي زير :
شيطان كه رانده گشت بجز يك خطا نكرد
خود را براي سجده آدم رضا نكرد
شيطان هزار مرتبه بهتر ز بي نماز
كو سجده را بر آدم و اين بر خدا نكرد
عليرغم آن كه حاوي مفاهيم عميق در جهت توجه دادن، به خطر بزرگ بي نمازي است ، از لحاظ به كاربردن كلمه " شيطان شايد اندكي اشكال داشته باشد ، چرا كه آن موجودي كه در مقابل آدم (ع) حاضر به سجده نشد ، " ابليس " و يكي از مقربین الهي بود ، اما شيطان ها موجودات بسيارمتعددي هستند كه نه تنها با وسوسه هاي شيطنت آميز خود ، باعث ايجادبيماريهاي روحي ( گناهان ) و بيماريهاي رواني ( مثل وسواس ) مي شوند ،بلكه بيماريهاي جسمي ( مانند انواع بيماريهاي عفوني ) را نيز ايجاد ميكنند . به هر تقدير ، شايد بتوان " شياطين " را بعنوان لشكريان بسيارمتعدد " ابليس " تلقي نمود .
در شماره هاي اوليه اين مجموعه مقالات از تاثيرنماز بر بيماريهاي مختلف ميكروبي ، از جمله عفونتهاي پوست ، دهان و دندان، دستگاه تنفس ، دستگاه ادراري و .. سخن گفتيم و " كوبندگي " نماز را درمورد شياطين عفونت زا ، در انسان بررسي نموديم . اما نكته اي كه در اين شماره خواهيم گفت ، به بحث “ تعادل ناقل هاي عصبي ” كه در شماره گذشته مورد بررسي قرار گرفت مي باشد.
درباره ناقل هاي عصبي با توجه به دانسته هايجديد علمي گفتيم كه تمام بيماريهاي رواني انسان و حتي گناهاني كه مرتكب ميشود ( بيماريهاي روحي ) تماما بر اثر ايجاد تغيير و تحولاتي است كه درمواد شيميايي موجود در دستگاه عصبي او بوقوع مي پيوندد و بررسي كامل پيرامون اين نظريه تحول شگرفي در تمامي عرصه هاي بشري ، اعم از انسان شناسي و فلسفه و روانشناسي و جامعه شناسي و .. ايجاد خواهد كرد ، چرا كه با اين ديدگاه بوسيله قرص و آمپول و با روش دو دوتا چهار تا مي توان به سراغ مشكلات مزمني كه قرنها بشر را آزرده اند رفت و مثلا ريشه فساد وفحشاء و دروغگويي و حسادت و .. را بدين طريق خشكاند !
اما همانجا اشاره كرديم كه علم بشر تا رسيدن بهروزي كه قادر شود " تعادل ناقل هاي عصبي " را به بهترين شكل در وجودانسانها برقرار سازد ، راه درازي در پيش دارد ، اما آيين مقدس اسلام وبخصوص پيشوايان بزرگ مذهب تشيع ، از قرنها پيش ، ضمن قرار دادن " عدل " دركنار اساسي ترين اعتقاد ديني خود يعني " توحيد " يك جنبه مهم عدل رابرقراري تعادل در وجود انسان دانسته اند و براي برقرار نمودن اين تعادل روشهاي گوناگوني پيشنهاد كرده اند كه در صدر اين روشها " نماز " قرار دارد .
در بحث تعادل ناقل هاي عصبي مي توان با يافته هاي امروزي دانش بشر ، از تعادل خارج شدن برخي ناقل هاي عصبي را ( مثلا بافزوني يافتن يك ماده شيميايي نامطلوب ) منجر به ايجاد اختلالات رواني و ياانحرافات در انسان دانست . بدين معنا كه مجموعه اي از " مواد شيميايي نامطلوب " در دستگاه عصبي انسان حضور مي يابند كه او را به يك بيماري رواني مبتلا مي سازند و يا او را به حسادت ، دروغگويي ، بدبيني و .. وادارمي كنند .
حال با توضيحي كه در آغاز پيرامون " شيطان" ارائه نموديم مي توانيم با تكيه بر قرآن و روايات معصومين (ع) اين " موادشيميايي بد و نامطلوب " را مصداق ديگري براي " شيطان بدانيم ، كه همانعامل تمام بيماريهاي جسمي و رواني و انحرافات و گناهان بشر است .
بدين ترتيب عليرغم نقشي كه براي " شيطان " درايجاد بيماريها در انسان ذكر كرديم ، مي توانيم پيرامون آن بخش از مفاهيمقرآني كه به " امراض قلب " اشاره كرده است ، يا آن گروه از آيات شريفهالهي كه به بحث پيرامون تاثيرات شيطان بر انسان پرداخته است ، به درك بهتري با مدد توجهات علمي برسيم و بفهميم كه شيطان از چه راهي ممكن است دردرون انسان بيماري رواني يا روحي ( مرض ) ايجاد كند .
در واقع با يافته هاي امروز علم بشر ما مي توانيم نام آن ناقلهاي عصبي نامطلوب و بيماريزا را ، زير عنوان كلي " شياطين" بشناسيم . و اين همان اعتقاد به ظاهر ساده و از مد افتاده ايست كه قرنها ،بشر بدان پايبند بوده است و حتي بيماريهاي رواني مثل اسكيزوفرني را ناشياز تسخير انسان به وسيله شياطين و اجنه دانسته است .
اما بديهي است كه علم امروز بشر ، هر روز كه ميگذرد اين شياطين ، يعني همان ناقلهاي عصبي نامطلوب و بسيار ريز را ، ازروشهاي دقيق و پيشرفته علمي ، بهتر و بيشتر شناسايي مي كند و به دام مياندازد و بر خلاف روش گذشتگان كه با جن گيري يا به شلاق بستن بيماران رواني قصد بيرون راندن اجنه و شياطين از وجود آنها را داشتند ، قصد داردبا روش كاملا علمي ، تيشه بر ريشه شياطين دستگاه عصبي انسان بزند . هر چندكه اين رويا شايد در قرن هاي آينده به تحقق بپيوندد.
ولي در اين ميان راه ديگري نيز براي مقابله شديد با اين شياطين درون موجود است و آن “ ايمان مذهبي ” و بخصوص نماز است .(2)
نمازگزار واقعي ، هرگز دروغ نمي گويد ، هرگزحسادت نمي ورزد ، هرگز بخل نمي كند ، هرگز دشنام نمي دهد و خلاصه به همين ترتيب از همه حالتهاي نامطلوب رواني و روحي ، كه شياطين دروني در صدد اند اورا بدان گرفتار نمايند ( يعني همان امراض قلب ) ، خلاصي پيدا مي كند ، چراكه “ نماز ” كوبنده شيطان است و به قدرتمندانه ترين شكل ممكن با همه شياطيني كه قصد دارند انسان را دچار بيماريهاي جسمي ، بيماريهاي رواني ويا گناهان و انحرافات ( بيماريهاي روحي ) نمايند ، مقابله مي كند.


پي‌نوشت‌ها:

1- الصلوه مدحره للشيطان ، فهرست غرر الحكم ، صلاه
2- از برخي آيات قرآن و بسياري از روايات چنين بر مي آيد ، كه " نماز " و" ايمان " را مي توان به صورت دو كلمه مترادف و هم معنا ، به جاي يكديگر به كار برد ، به عبارت ديگر : " نماز عين ايمان و ايمان عين نماز است" .

ashkan62;131846 نوشت:
[=times new roman]سلام
[=times new roman]ماه مبارک مانند باغی می مونه که پر از میوه های مختلفی است!
[=times new roman]بعضی از همه میوه ها استفاده می کنند بعضی نه!
[=times new roman]خوب یا به خاطر مشغولیت کاری یا بی حالی ناشی از روزه و...
[=times new roman]باید از بین این میوه ها اونایی که مهمتر و موثر تر هستند رو انتخاب کرد!
[=times new roman]من زیاد فکر کردم!
[=times new roman]دیدم نماز بیشترین تاثیر رو در خودسازی و بهره مندی از این ماه رو داره!حتی شب قدر سعی می کنم بیشتر نماز بخونم تا شش ساعت تو هیئت بمونم!!
[=times new roman]لذا در درجه اول سعی می کنم نه تنها نمازهامو سر وقت بخونم که حداقل نافله صبح و دو رکعت نافله ظهر و عصر رو بخونم! قبل از اذون صبح هم سه رکعت شفع و وتر!
[=times new roman]دومین میوه ایی که به چشمم موثر و خوب اومد دو تا دعای افتتاح که بعد از افطار خونده میشه و دعای سحر است!
[=times new roman]واقعا دعای افتتاح مضامین خوبی داره که بنده از جناب عرفان می خوام ما رو در درک بهتر این مضامین یاری دهند!
[=times new roman]سومین میوه که مختص این ماه است! افطار دادن صائمین است! و لو به یک خرما! بعضی ها نمازشون رو تو مسجد می خونند خوب یه جعبه خرمای 2000 تومنی می توه حداقل افطار 20 نفر رو باز کنه! اگه زرنگ هم باشیم می تونیم ثوابشو هدیه به آقا کنیم تا شب قدر هوامون رو داشته باشه!
[=times new roman]چهارمین میوه خوندن سوره انا انزلناه بخصوص در نمازهای یومیه است! واقعا خوندن این سوره در شب قدر کارگشاست!
[=times new roman]دوستان چه میوه دیگری رو می بینند!؟

:Gol::Gol::Gol:

سلام.

الحمد لله میوه زیاد است. حال که زیاد هست، این بستگی به سلیقه و ذائقه فرد دارد که به سمت کدامیک برود.

من همه نیکی ها و ثوابها و رحمتها را در "صلوات بر محمد و آل محمد" موجود می دانم....

یاقوت احمر;135710 نوشت:
من همه نیکی ها و ثوابها و رحمتها را در "صلوات بر محمد و آل محمد" موجود می دانم....

سلام
احسن بر شما!
ولی نماز آثار خودش رو دارد

ashkan62;131846 نوشت:
دوستان چه میوه دیگری رو می بینند!؟


سلام بر دوستان عزیزم:Gol:
به نظر من که یک میوه ای که خداوند در ماه رمضان امسال به جمع میوه ها اضافه کرده کمک به مردم مصیبت زده ی سومالی است (شاید بعضی ها بگن چه ربطی به این تاپیک داره اما من که به چشم یک میوه نگاه میکنم شما رو نمیدونم!)
به نظر من بهتره این میوه ی جدید امسال رو دریابیم که شاید سال دیگه ای برامون وجود نداشته باشه...:Sham:

5000 تومان پول به اقتصاد خانواده ی تقریبا هیچ کس ضربه نمیزنه اما میتونه شکم دو تا بچه رو سیر کنه...:Ghamgin:
دو نفر هم نجات پیدا کنند هم دو نفره...

hedi;136289 نوشت:
شاید بعضی ها بگن چه ربطی به این تاپیک داره اما من که به چشم یک میوه نگاه میکنم شما رو نمیدونم

اذا سمع رجل منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم
به نظر حقیر هم بسیار به جا و کارگشاست.
این پول رو باید پست کرد.

موضوع قفل شده است