چند چیز عمر را طولانی می‌ڪند

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چند چیز عمر را طولانی می‌ڪند

❶ خشنـود ڪردن پـدر و مـادر
❷ خــوددارى از مـردم آزارى
❸ احتـرام و بزرگ داشتن پيـران و بـزرگان
❹ صلــہ رحــم
❺ خـوددارى از بريـدن درختـان تر، مگـر در مواقع ناچـارى

❻ وضـوى ڪامل گرفتـن
❼ حفـظ صحـت
❽ خـوش گفتارى با مـردم
❾ خـوبے و احسان بہ مـردم
❿ خوش رفتارى با همسـايه

⑪ طـول دادن به رڪوع و سجود در نـماز
⑫ طـول دادن به نشستن در سر سفره طـعام
در موقع اطعام به ديگـرى
⑬ احسـان ڪردن به خـانواده
⑭ با وضـو بـودن
⑮ زيارت امام حسـين عليہ السلام

[="Arial"][=arial]سلام

حسنعلی ابراهیمی سعید;1017215 نوشت:
چند چیز عمر را طولانی می‌ڪند

هر چند طول زندگی هم اهمیت دارد
ولی طول عمری که منجر به عرض زندگی نشود چقدر ارزش داشته باشد بسته به بینش و احساس هر کس از زندگی متفاوت هست
عشق و محبت بیشتر به عرض زندگی کمک میکند ولی اگر با دانش و آگاهی همراه باشد طول زندگی را هم افزایش میدهد

متحیر;1017330 نوشت:
هر چند طول زندگی هم اهمیت دارد
ولی طول عمری که منجر به عرض زندگی نشود چقدر ارزش داشته باشد بسته به بینش و احساس هر کس از زندگی متفاوت هست
عشق و محبت بیشتر به عرض زندگی کمک میکند ولی اگر با دانش و آگاهی همراه باشد طول زندگی را هم افزایش میدهد

سلام استاد

معمولا طول عمری که در راستای اهداف و رهنمودهای خداوندی و بینش مذهبی ویاری دیگران باشد همراه با عزت و پایداری هست.
اما عرض زندگی هم در ادامه مسیر طول زندگی و برای هدفهای پیش رو که زندگی با عزت را تداوم بخش باشد نیاز هست ولی طول زندگی پایه گذار عرض زندگی هست
ممنونم از لطف شما و توجه عالی و فنی به این پیام