چرا یک دین؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا یک دین؟

بسم الله
چرا یک دین؟:Gig:
گفته شد دین یکی از نیازهای اصیل پایدار و اجتناب ناپذیر است حال باید پرسید آیا لزوما باید دین خاص ومعینی(انحصارگرایی) را پذیرفت؟ ویا همه ادیان از حقانیت مساوی برخوردارند؟(پلورالیسم)
چیستی پلورالیسم دینی
- منظور از حقانیت ،صدق نسبی اعتقادات همه ادیان است.
- جواز تعبد و پذیرش همه ادیان.
- وصول به رستگاری و سعادت برای پیروان همه ادیان.
- منظور،حقانیت عرضی ،همزمان ومساوی(مثلا تساوی اسلام وزرتشت و...)ونه در جهات مشترکشان بلکه در جهات افتراق هم از حقانیت مساوی برخوردارند.
پلورالیسم دینی ازمنظر عقل
- پلورالیسم مستلزم تناقض است ؛ادیان آموزه هایی دارند که با آموزه های سایر ادیان منافات دارد.حقانیت همه ادیان مستلزم جمع نقیضین است.توحید در اسلام مساوی ثنویت زرتشت مساوی تثلیث مسیحیت است.3=2=1.
- حقانیت همه ادیان خود برانداز است؛آموزه های مخالف در ادیان یکدیگر را نفی کرده و دیگری را باطل می داند.هریک از ادیان اگر برحق باشندباید ادعایشان برحق بوده و مورد قبول واقع شود.لذا حق انگاری هردینی بطلان دیگری را نتیجه می دهد .
- ابطال همه ادیان؛پلورالیسم از سویی به حقانیت همه ادیان حکم می کند و از سوی دیگرادیان موجود معمولا حقانیت عرضی یکدیگر را نفی می کنند.نتیجه این تعارض جز بطلان همه ادیان و شک گرایی نیست.
- پیش فرض اساسی پلورالیسم نسبیت حقیقت و معرفت است.زیرا اگر هیچ حقیقت مطلقی وجود نداشته باشد،می پرسیم همین گزاره آیا مطلق است یا غیر مطلق؟اگر مطلق است خود رانقض کرده زیرا نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است(بعض حقایق مطلق وجود دارد)و اگر غیر مطلق است همین مدعا نیز امری نسبی و زوال پذیر است که با زوال آن گزاره رقیب یعنی وجود واقعیات مطلف تتحقق خواهد یافت
- و اگر هیچ واقعیتی قابل شناخت نباشد .می گوییم این گزاره نسبی است یا مطلق؟اگر مطلق است خود را نقض کرده و اگر نسبی است جای خود را به گزاره رقیب یعنی وجود فهم ثابت و پایدار از حقیقت می دهد
-

:Gol:

موضوع قفل شده است