هشدار!!!!!علایم شیطان پرستی را بشناسیم

تب‌های اولیه

123 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
هشدار!!!!!علایم شیطان پرستی را بشناسیم

بسم الله الرحمن الرحیممختصری از شیطان پرستی غربییکی از خطراتی که بشریت کنونی را در معرض نابودی و پوچ گرایی کامل قرار داده است تبلیغات گستردۀ گروههای شیطان پرست در نقاط مختلف دنیا است.
جریان شیطان پرستی از آن جهت حائز اهمیت است که نوک حملۀ آن به سمت تعالیم همۀانبیاء است، لذا به نظر رسید جهت اطلاع بیشتر دوستان گرامی از این تفکر خطر ناک این تایپیک ایجاد گردد.
:hamdel::hamdel::hamdel:


شیطان پرستی یک حرکت و جریان دینی و فلسفی معنویت گرا است که خاستگاه آن آمریکا و تکمیل آن در انگلستان بوده است .
این جریان را از آن جزو جریانات معنویت گرا قرار گرفته که گروهی از آنان معتقد به ما فو ق طبیعت اند«هرچند گروهای حاضر منکر هر امر غیر مادی هستند» لذا بخاطر این جهت جزو جریانات معنویت گرا به معنای اعم آن قرار گرفته .

ویژگی های کلی جریان شیطان پرستی

1- خود محور بودن:
این جریان به شدت خود محور،خود گرا ، نفس پرست ،و ماده گرا است و آنچه در این جریان اهمیّت دارد نفع شخصی افراد است .لذا به جای اطاعت از خدا عموما بر پیشرفت فیزیکی و ارتقاع درونی خود توجه دارند .

2- لذت گرا بودن:
شیطان پرستان به شدت لذت گرا و لذت پرست اند و در این مکتب آنچه اهمیّت دارد لذت بردن افراد است و ارزش نیز در این مکتب به غیر از لذت گرایی تفسیر نشده است.
3- هنجار شکن بودن :
جریان شیطان پرستی جریانی هنجار شکن است و این امر از نشانه های اصلی آنان می باشد . ابلیس در منظر آنها نماد متفاوت بودن ومتغایر بودن است، ابلیس سمبل نه گفتن و مخالفت نمودن است.به همین خاطر آنان سر ستیز با همه چیز را دارند.

4- نا امیدی و یأس :
شیطان پرستی دنیایی را ترسیم می کند که در آن هیچ گونه امیدی وجود ندارد .دنیا در منظر آنان سراسر تاریکی است وسفیدی معنایی ندارد آنان همه چیز را منفی می بینند . و این منفی گرایی نیز همراه ترس و خون است.
آنان حتی در مورد خورشید می گویند :پشت آن تاریکی است و خورشید اصالتی ندارد . شب در نظر آنان بلند است و شامل روز هم می شود و اگر داخل باغ سیب شوند همه را کال می بینند.

پیشینۀ تاریخی :
اساسا این جریان ریشه در عهدین دارد ،خصوصا در عهد جدید و اناجیل اربعه«متی ،لوقا، مرقس ،یوحنا» و اصولا نگاه مسیحیت به شیطان خود ایجاد کنندۀ این جریان فکری بوده است.
عهد جدید معتقد است شیطان قدرتی است که حتی می تواند مقابل قدرت خدا بایستد و حتی می تواند قدرت خدا را به زانو در آورد همچنان که در عهد عتیق نیز یعقوب خدا را به زمین می زند و براو غلبه می کند.

در اوایل قرن نوزده میلادی بعضی از اشراف انگلستان که عضو انجمن فراماسونری بودند رهبرانی را برای جهان معرفی نمودند که یکی از آنها فرانسیس داشود است .
وی باشگاه آتش جهنم را در لندن ایجاد نمود .در این باشگاه استفاده از مواد مخدر انجام مراسم ابتذال جنسی دست جمعی و خود کشی رواج داشت .
داشود به پیروان خود چنین القاء می کرد که تنها راه تعالی و نیل به نجات این است که بعد از مراسم دسته جمعی جنسی باید همگی خود کشی آرام نماییم .که در این صورت روح از بدن جدا می شود و آزاد می گردد .
این روح بعد از آزادی سوار بر بشقاب پرنده ای به نام یوفو می شود .روح وقتی وارد این بشقاب پرنده شد به طبقۀ چهارم عالم می رود و در آنجابه نجات و رستگاری خواهد رسید.
در پرتوی همین تعالیم در حومۀ کالیفرنیا در یک مراسم ،917یا 913 نفر دختر پسر و دختر خود کشی نرم انجام دادند یعنی رگ دست و پایشان را زدند و خودکشی نمودند.

ویژگی شیطان پرستی قدیمی در اروپا


این شیطان پرستی به قرون وسطا باز می گردد .در این نوع شیطان پرستی اعتقاد براین است که شیطان وجود خارجی دارد«به خلاف شیطان پرستی جدید» و قدرت او عظیم ترین قدرت بر روی جهان است .

اصول این شیطان پرستی :
1- اصل شهوت و ارضای جنسی اصل لاینفک در مراسمات آنها بوده است و امور جنسی به فجیع ترین صورت انجام می گرفته.
2- آنها به مسیحیت و کلیسا اعتقادی نداشته، و آنها را عامل بد بختی مردم می دانستند.
3- آنها معتقد بودند: مسیح پیامبری بود که باید زمین را آباد می کرد و مردم را به راه راست می برد اما تنها کاری که انجیل انجام داد دروغگویی و رواج بدی در جامعه بود.
4- آنها قربانی انسان را امری ضروری برای آرامش و احترام شیطان می دانستند و در این میان بهترین قربانی دختر بچه ها بوده اند.
5- ریختن خون در این مراسم نشانۀ تقدیس این مراسم است .
6- آنها به جهنم هیچ اعتقادی نداشته و معتقد بودند جهنم همین دنیایی است که در ان زندگی می کنیم لذا بدترین گناهان را در مراسم خود انجام می دادند.
7- آنها شیطان را دارای هویت خارجی می دانستند.

شیطان پرستی جدید : اعتقادات ، مجالس و محافل آنها1-شیطان پرستی جدید آیینی است دارای شباهتهایی به او مانیسم که انسان را برترین موجود می داند و او را تنها در برابر خود مسؤل می داند .

2- آنها به خدا اعتقادی ندارند.(atheism) خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد.
آنتوان لاوی می گوید: خدای با عظمت وبا شکوهی وجود ندارد و جهنمی هم که در آن گناهکاران کباب می شوند نیز وجود ندارد .

3- آنها بر خلاف شیطان پرستان قدیمی اعتقادی به شیطان خارجی ندارند بلکه آنها شیطان را در طبیعت و در وجود هر انسانی می دانند و معتقدند این باطن هر کسی است که شیطان در او وجود دارد.

4- مراسم شیطان پرستی جدید مراسمی است برای دعوت از شیطان باطنی و حس اهریمنی درونی ،که با انجام مراسم ابتذال دسته جمعی خود راارضاء می کنند.

5- انسان«حیوان» باید کاملترین لذات جسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد.

6- آنها جسم پرست هستند و معتقدند هر آنچه که وجود خارجی دارد مدیون آلت تناسلی آدمی است.«البته احترام به آلت مخصوص آنها نیست ودر بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی پدیده آلت پرستی رواج دارد چون آنرا منشأ انرژی می دانند».

7- در مراسم شیطان پرستی جدید مخلوطی از اسپرم به همراه ادرار به عنوان آب مقدس به روی حاضرین پاشیده می شود «مانند آب مقدس در مراسم عشای ربانی مسیحیت» .

8- در مراسم آنها مخلوطی از شراب و خون به حاضرین داده می شود و حتی در کشور نروژ خون گاز دار نیز برای این مراسمات تولید شده است.

9- مراسم قربانی و خون خواری.
در مراسمی که در ایالات متحده هر ساله یک بار انجام می شود در یکی از برنامه های سری و زیر زمینی رهبران شیطان پرست جمع می شوند و مقابل نماد ابلیسک ،دختر هفت ساله ای را به صورت فجیعی سر می برند و تمام افراد حاضر در جلسه ،ملزم هستند از خون آن دختر بنوشند تا از صدمات شیطان در امان باشند.

10- مراسم کودک آزاری :
در یکی از ایالت های آمریکا در دهۀ نود میلادی ،314 دختر در مدرسه ای به صورت فجیعی مورد تجاوز شیطان پرستان قرار گرفتند.

11- شب آخر اکتبر «مهر ماه»شب هالوین «شب ظهور ارواح شریر» شیطان پرستان نیمه های شب از خانه های خود خارج می شوند با اشکال بسیار کریه و زشت و وهشتناک و در های منازل را می زنند و مردم را می ترسانند.

12- جراحی های مدرن.
13- تنوع نوع لباس «180»و تنوع موی سر«300مدل».
14- استفاده از موسیقی های خشن
موسیقی دو کاربرد مهم دارد:
1- القاء و تلقین ذهن پدید آورنده در مخاطب.
2- تغییر ذهن مخاطب.

موسیقی های مورد استفادۀ شیطان پرستان

1- انواع موسیقی متال «هوی متال ، بلک متال...»وراک ،راک اندرول و..
بلک متال:
الف: سیطنیسم ،ب:نیهیلیسم ،ج:پگانیسم

در این موسیقی هااز این مفاهیم زیاد استفاده می شود:
1- زنای با محارم.2- تجاوز3- قربانی کردن و قربانی شدن .4- خشونت 5- ارضای غریزۀ جنسی 6- مفهوم سرعت زیاد ، انزوا، قتل و...
در این نوع ترانه ها از کلمات رکیک اعضای تناسلی انسان نیز زیاد استفاده می شود .ودر حین اجرای این موسیقی ها کارهای بی ادبانه همچون ادرار نمودن .و فحاشی «نعوذ بالله » به خداوند متعال فراوان دیده می شود .

[=Century Gothic]با سلام [=Century Gothic]
آنتوان شزاندر لاوِیْ (به انگلیسی: Anton Szandor LaVey)، مؤسس و کاهن اعظم کلیسای شیطان. نویسنده کتاب انجیل شیطانی و بنیان گذار شیطان‌پرستی لاویی.

[=Century Gothic]کلیسای شیطان یک سازمان فلسفی برای معتقدین به مبادی فلسفی شیطان پرستی برای پرستش شیطانانجیل شیطان نوشته شده توسط آنتوان لاوی است.[=Century Gothic] است که در
[=Century Gothic]این کلیسا در ۳۰ آوریل ۱۹۶۶ (میلادی) در سانفرانسیسکو تأسیس شد.
[=Century Gothic]

[=Century Gothic]کتاب انجیل شیطانی (به انگلیسی: The Satanic Bible) توسط آنتوان لاوی در ۱۹۶۹ نوشته شد.
[=Century Gothic]این کتاب شامل ۴ کتاب (فصل) است که به نام‌های ۴ شیطان (چهار ارباب دوزخ) نامیده شده:
[=Century Gothic]

[]

 • [=Century Gothic]۱ کتاب شیطان (Satan)
 • [=Century Gothic]۲ کتاب لوسیفر (Lucifer)
 • [=Century Gothic]۳ کتاب بلیال (Belial)
 • [=Century Gothic]۴ کتاب لویتن (Leviathan) [/]
  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic]کتاب شیطان (Satan)

  [=Century Gothic]معرفی شاعرانه‌ای از مشخصات و تجاوزات شیطان پرستی، برگرفته از عبارات رَگنر ربرد (Ragnar Rebeard)

 • [=Century Gothic]کتاب لوسیفر (Lucifer)

  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic]روشنگری، مبانی فلسفی و تصوری شیطان پرستی.

  [=1]

 • [=Century Gothic]خواسته: خدا، مرده یا زنده.
 • [=Century Gothic]برخی شواهد عصر شیطانی جدید
 • [=Century Gothic]دوزخ، اهریمن، و چگونه روح خود را واگذار کنید
 • [=Century Gothic]عشق و نفرت
 • [=Century Gothic]روابط جنسی شیطانی
 • [=Century Gothic]همه خونخوارن، خون نمی‌مکند
 • [=Century Gothic]لطف، نه اجبار
 • [=Century Gothic]انتخابی از قربانی بشر
 • [=Century Gothic]زندگی پس از مرگ در طول تکمیل ضمیر نفس
 • [=Century Gothic]تعطیلات مذهبی
 • [=Century Gothic]مراسم عشاء تاریک [/]
  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic]کتاب بلیال (Belial)

  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic]شامل اصول نظری و تمرینات آئین پرستش شیطانی، جادوگری و روانشناسانه.

  [=1]

 • [=Century Gothic]نظریه و تمرین سحر شیطانی (تعریف و هدف)
 • [=Century Gothic]انواع سه گانه آئین پرستش شیطان
 • [=Century Gothic]آئین پرستش شیطان، یا >
 • [=Century Gothic]اجزای کربردی در سحر شیطانی
 • [=Century Gothic]آئین پرستش شیطانی [/]

  [=century gothic]

 • [=Century Gothic]کتاب لویتن (Leviathan)

  [=Century Gothic]شامل متن‌هایی برای استفاده در آئین پرستش شیطان.

  [=Century Gothic]زندگی نامه

  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic]در ۱۱ آوریل سال ۱۹۳۰ در شهر شیکاگو ایالت ایلی نویز متولد شد. سپس خانواده اش به سانفرانسیسکو نقل مکان کردند و بیشتر دوران رشد وی همانجا سپری شد.
  [=Century Gothic]پس از رها کردن دبیرستان و فرار از خانه در ۱۷ سالگی ابتدا به سیرک پیوست و بعد به نوازندگی روی آورد.
  [=Century Gothic]در ۱۹۵۰ به عنوان عکاس در دایره جنائی پلیس استخدام شد.
  [=Century Gothic]

  [=Century Gothic]شیطان پرستی

  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic]لاوی ارائه سخنرانی‌های سرّی خود در شبهای جمعه را که «دایره اسرار آمیز» نامیده بود آغاز کرد. یکی از اعضای همین حلقه بود که به وی پیشنهاد تأسیس آیین جدید را داد.
  [=Century Gothic]در ۳۰ آوریل ۱۹۶۶ در حالی که سر خود (به عنوان رسم آئین جدید) را تراشیده بود، بنیان گذاری کلیسای شیطان را اعلام کرد.
  [=Century Gothic]همچنین سال ۱۹۶۶ را به عنوان آنو ساتانس (سال اول Anno Satanas) سال اول عهد شیطان اعلام کرد.[۱]
  [=Century Gothic]وی خود را کاهن اعظم کلیسای شیطان نامید.
  [=Century Gothic]چندی بعد با انتشار کتاب انجیل شیطانی در سال ۱۹۶۹ به اظهار تعالیم کلیسای شیطان پرداخت و اظهار داشت که شیطان فرمانروای زمین است.
  [=Century Gothic]در ادامه انتشار انجیل شیطانی لاوی کتاب آئین پرستش شیطانی را در ۱۹۷۲ انتشار داد. در این کتاب جزئیات بیشتری از آئین پرستش، رسوم و تشریفات دینی پرستش شیطان (از جمله مراسم عشاء تاریک Black Mass) را ذکر کرد.
  [=Century Gothic]هگرتی و لاوی در اوسط ۱۹۸۰ از هم جدا شدند و آخرین همراه لاوی بلانچ بارتون (Blanche Barton) بود. نتیجه این همراهی تنها پسر لاوی سیتن سرکیس کرنکی لاوی (Satan Xerxes Carnacki LaVey) شد.

  [=Century Gothic]

  [=Century Gothic]مرگ

  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic]آنتوان لاوی در ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷ در بیمارستان سنت ماری شهر سانفرانسیسکو بر اثر تورم ریه مرد. روز مرگ لاوی به عنوان روز هالووین شناخته می‌شود.در تدفین شیطانی لاوی که به صورت مخفی انجام شد، جسدش سوزانده و خاکستر شد.
  [=Century Gothic]خاکسترش دفن نشد ولی بین وارثانش تقسیم شد و با این فرض که دارای قدرت اسرارآمیز است در آیین پرستش اسرارآمیز شیطانی استفاده می‌شود.

  [=Century Gothic]آثار
  [=Century Gothic]کتاب

  []

 • [=Century Gothic]انجیل شیطانی (۱۹۶۹)
 • [=Century Gothic]ساحرهٔ تمام‌عیار - یا- وقتی پاکدمنی شکست خورد چه کنیم (۱۹۷۱)
 • [=Century Gothic]آئین پرستش شیطانی (۱۹۷۲)
 • [=Century Gothic]دفتر یادداشت شیطان (۱۹۹۲)
 • [=Century Gothic]گفتگوهای شیطان (۱۹۸۸) [/]
 • [=Century Gothic]شیطان پرستی

  [=Century Gothic]

  [=Century Gothic] یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی میپندارند.
  [=Century Gothic] آنها شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسان مشترک می‌دانند.
  [=Century Gothic] شیطان پرستی را در گروه «راه چپ» مخالف با «راه راست» طبقه بندی می‌کنند. دست چپی‌ها به غنی سازی روحی خود در جریان کارهای خودشان معتقدند.
  [=Century Gothic] و بر این باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب پس دهند.

  [=Century Gothic]در حالی که دست راستی‌ها غنی سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگ‌تر بدست می‌آورند.

  [=Century Gothic]لاوییان‌ها در واقع خدایی از جنس شیطان و یا خدایی دیگر را برای خود قائل نیستند.

  [=Century Gothic] آنها حتی از قوانین شیطان نیز پیروی نمی‌کنند.
  [=Century Gothic] این جنبه اعتقادی آنها به طور مکرر به اشتباه نادیده گرفته می‌شود و عموماً آنها را افرادی می‌شناسند که شیطان را به عنوان خدا پرستش می‌کنند.

  [=Century Gothic]شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از باورها و گرایش‌های ادیان گذشته اجتناب می‌کنند و بیشتر گرایش‌های خودپرستانه دارند.[نیازمند منبع] به گونه‌ای که خود را در مرکز هستی و قوانین طبیعی می‌بینند و بیشتر شبیه به مکاتبی چون ماده‌گرایی و یا خودمحوری و جادومحوری هستند.
  [=Century Gothic] به هر حال بعضی شیطان پرستان به طور داوطلبانه بعضی از قوانین اخلاقی را انتخاب می‌کنند.
  [=Century Gothic] این یک جریان وارونه سازی را نشان می‌دهد.
  [=Century Gothic] بر این مبنا شیطان پرستان به دو گروه اصلی شیطان پرستان فلسفی و شیطان پرستان دینی تقسیم بندی می‌شوند.

  [=Century Gothic]تاریخچه

  [=Century Gothic]مفهوم شیطان در طول قرنها مورد مکاشفه قرار گرفته‌است. شاید بتوان تاریخچه شیطان پرستی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد.
  [=Century Gothic]شیطان به کسی گفته می‌شود که باعث شیطنت شود و شیطنت یعنی تحریک کردن برای انجام عملی نادرست و طبق آیات قرآن در آیه 36 سوره بقره شیطان (که در چند آیه قبل ابلیس را شیطان معرفی کرد) موجب لغزش آدم و حوا شد؛
  [=Century Gothic] پس شیطان از ابتدای آفرینش انسان وجود داشته و تنها به ابلیس منتهی نمی شود و هر کسی را که با عث لغزش شود را شیطان میگویند.
  [=Century Gothic]موضوعی که امروزه درباره شیطان پرستی قدیمی وجود دارد و در برخی کتابها دیده می‌شود به این مطلب برمی‌گردد که اصولا شیطان را کلیسا به وجود آورد تا تمام بدیها و پلیدیها را به آن نسبت دهد تا به نوعی هم خدمتی به بشریت کرده باشد و گناهان را از خود دور کند و جادوگران را نیز که در قرون وسطا از قدرت زیادی برخوردار بودند با عنوان جادوگران سیاه به عنوان پیروان شیطان معرفی کند تا هم گناهان را دفع کند و هم قدرت جادوگران را کم کند.

  [=Century Gothic]انواع و رویکردهای شیطان پرستی

  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic]شیطان پرستی فلسفی

  [=Century Gothic]این نوع گرایش عبارت است از اینکه محور و مرکز عالم انسان است‌. این شاخه از شیطان‌پرستی به پایه‌گذاری این فرقه به آنتوان لاوی نسبت داده می‌شود.
  [=Century Gothic]او کسی بود که کلیسای شیطان را تأسیس کرد (اولین سازمانی که از لغت شیطان پرستی فلسفی استفاده نمود) در نظر شیطان پرستان فلسفی، محور و مرکزیت عالم هستی، خود انسان است، و بزرگترین آرزو و شرط رستگاری این نوع از شیطان پرستان برتری و ترفیع ایشان نسبت به دیگران است.
  [=Century Gothic]

  [=Century Gothic] شیطان پرستان فلسفی عموماً خدایی برای پرستش قائل نمی‌دانند و به زندگی غیر مادی بعد از مرگ نیز عقیده‌ای ندارند.
  [=Century Gothic] به هرحال زندگی این گروه از شیطان پرستان عاری از روحیه مذهبی و معنویت نیز نیست.
  در نظر شیطان پرستان فلسفی، هر شخص خدای خودش است. آنها با تکیه بر عقاید انسانی وابسته به دنیا، مطالب مربوط به فلسفه عقلانی را عبث می‌شمارند و به آنها به دید ترس از مسائل ماوراء الطبیعی می‌نگرند و تنها به وسیله آن، یک زندگی عقیم و تنها بر مبنای “جهان واقعی” را تشکیل می‌دهند.

  [=Century Gothic]

  [=Century Gothic] به طور شفافی، آموزه‌های شیطان پرستان فلسفی قدمتی بیشتر از کلیسای لاوی دارد. اگر چه این تصوری از شیطان است، ولی با موقعیت واقعی او تقابل دارد چرا که این تعالیم از آموزه‌های یهودی-مسیحی نشئات گرفته‌است و شیطان را بدلیل خصوصیاتش پلید نگاشته‌است

  [=Century Gothic]شیطان‌پرستی لاویی

  [=Century Gothic]این نوع از شیطان پرستی بر مبنای فلسفهٔ آنتوان‌لاوی که در کتاب انجیل شیطان تشکیل شده‌است.

  [=Century Gothic] لاوی موسس کلیسای شیطان بود و تحت تأثیر نوشته‌های نیچه، آلیستر کرالی، این رند، مارکی دو ساد، ویندهام لویس، چارلز داروین، آمبروس بیرس، مارک تواین و بسیاری دیگر بوده‌است.
  [=Century Gothic] شیطان در نظر لاوی موجودی مثبت بوده در حالی که تعالیم خداجویانه کلیساها را مورد تمسخر قرار داده و به مسائل جهان مادی نیز اعتنایی ندارد.
  [=Century Gothic]یک شیطان پرست لاویی، خود را خدای خود می‌داند، آیین مذهبی این گروه از شیطان پرستان بیشتر شبیه به فلسفه میجیک کراولی با دیدی جلو برنده به سمت شیطان پرستی است.
  [=Century Gothic]

  [=Century Gothic] یک شیطان پرست لاویی مدعی آن است که کسانی که خودشان را با شیطان پرستی هم ردیف می‌دانند باید به طرز فکر گروهی خواص وفادار نباشند و آنها را از لحاظ اخلاقی قبول نداشته باشند.
  [=Century Gothic]

  [=Century Gothic] و در ازای آن گرایش‌های انفرادی داشته باشند و من تبع باید به طور دائمی یک سر و گردن بالاتر از کسانی باشند که خود را از لحاظ اخلاقی، قوی می‌دانند و در بشر دوستی خود، بدون تامل عمل کنند

  شیطان پرستی دینی

  این نوع شیطان پرستی شبیه شیطان پرستی آنتون لاوی است اما با این تفاوت که در این نوع شیطان گونه‌ای جنبه خدایی و متافیزیکی دارد و این جنبه برداشته شده از ادیان ابراهیمی ، افسانه‌ها ، آیین‌های متفاوت و یا صرفا ساخته شده ذهن پیروان آن می‌باشد

  شرپرستان

  این فرقه از شیطان پرستان، به دوران تفتیش عقاید مذهبی از طرف کلیسا مربوط می‌شوند. این نوع شیطان پرستان معمولاً متهم هستند که به اعمالی از قبیل «خوردن نوزادان»، «کشتن گوسفندان»، «قربانی کردن دختران باکره» و «نفرت از مسیحیان» هستند.
  این طرز فکر در کتاب «مالیوس مالیفیکاروم» دسته بندی شده‌است.]کتابی که در دوران تفتیش عقاید توسط کلیسا (۱۴۹۰) تالیف شد و در واقع هرگز به طور رسمی مورد استفاده قرار نگرفت، کتاب حاوی مطالبی از جن گیری و جادوگری و مطالبی از این دست است. ترجمه لغوی نام کتاب پتک جادوگران است.

  فلسفه شیطانی

  شیطان در ۹ جمله شیطانی منسب به لاوی خلاصه می‌شود:

  1. شیطان می‌گوید دست و دلبازی کردن بجای خساست.
  2. شیطان می‌گوید زندگی حیاتی بجای نقشه خیالی و موهومی روحانی.
  3. شیطان می‌گوید دانش معصوم بجای فریب دادن ریاکارانه خود.
  4. شیطان می‌گوید محبت کردن به کسانی که لیاقت آن را دارند بجای عشق ورزیدن به نمک نشناسان.
  5. شیطان می‌گوید انتقام و خونخواهی کردن بجای برگرداندن صورت. (اشاره به تعالیم مسیحیت که می‌گوید هرگاه برادری به تو سیلی زد، آن طرف صورتت را جلو بیاور تا ضربه‌ای به طرف دیگر بزند)
  6. شیطان می‌گوید مسئولیت پذیری در مقابل مسئولیت پذیران بجای نگران بودن خون آشام‌های غیر مادی
  7. شیطان می‌گوید انسان مانند دیگر حیوانات است، گاهی بهتر ولی اغلب بدتر از آنهایی است که روی چهار پا راه می‌روند، بدلیل آنکه انسان دارای خدای روحانی و پیشرفت‌های روشنفکرانه، او را پست‌ترین حیوانات ساخته‌است.
  8. شیطان تمام آن چیزهایی که گناه شناخته می‌شوند را ارائه می‌دهد، چون که تمام آنها به یک لذت و خوشنودی فیزیکی، روانی یا احساسی منجر می‌شوند.
  9. شیطان بهترین دوست کلیساست چرا که در میان تمام این سالها وجود شیطان دلیل ماندگاری کلیساها است.
  و در مقایسه با این جملات، لاوی ۹ گناه شیطانی را نیز نام برده‌است :
  حماقت، ادعا و تظاهر، نفس گرایی (انتظار بازپس گرفتن از دیگران، آنچه به آنها داده‌اید)، خود را فریب دادن، پیروی از رسوم و عقاید دیگران، روشن بینی ناکافی، فراموش کردن ارتدکسی گذشته (به طور مثال، قبول کردن چیزی قدیمی در بسته بندی جدید، به عنوان نو)، غرور و افتخار بی حاصل (مانند غروری که هدف شخصی را از درون می‌پوساند) و کمبود محسنات.

  لاوی ۱۱ قانون شیطانی را نیز وضع کرد، که در حالی که نظام نامه‌ای اخلاقی نیست، ولی راهنمایی‌های کلی برای زندگی شیطان پرستی را ارائه کرده‌است :

  1. هرگز نظراتت را قبل از آنکه از تو بپرسند بازگو نکن.
  2. هرگز مشکلاتت را قبل از آنکه مطمئن شوی دیگران میخواهند آن را بشنوند بازگو نکن.
  3. وقتی مهمان کسی هستی، به او احترام بگذار و در غیر این صورت هرگز آنجا نرو.
  4. اگر مهمانت مزاحم تو است، با او بدون شفقت و با بیرحمی رفتار کن.
  5. هرگز قبل از آنکه علامتی از طرف مقابلت ندیده‌ای به او پیشنهاد نزدیکی جنسی نده.
  6. هرگز چیزی را که متعلق به تو نیست برندار، مگر آنکه داشتن آن برای کس دیگری سخت است و از تو میخواهد آن را بگیری.
  7. اگر از جادو به طور موفقیت آمیزی برای کسب خواسته هاید استفاده کرده‌ای قدرت آن را اعتراف کن. اگر پس از بدست آوردن خواسته‌هایت قدرت جادو را نفی کنی، تمام آنچه بدست آوردی را از دست خواهی داد.
  8. هرگز از چیزی که نمیخواهی در معرض آن باشی شکایت نکن.
  9. کودکان را آزار نده.
  10. حیوانات -غیر انسان- را آزار نده مگر آنکه مورد حمله قرار گرفته‌ای یا برای شکارشان.
  11. وقتی در سرزمینی آزاد قدم بر میداری، کسی را آزار نده، اگر کسی تو را مورد آزار قرار داد، از او بخواه که ادامه ندهد. اگر ادامه داد، نابودش کن.

  با سلام حضور همۀ دوستان محترم
  یکی از خطراتی که جوامع بشری را در معرض خطر قرار داده تبلیغات وسیع شیطان پرستان است و جامعۀ ما هم از این امر مستثنا نیست.ودر رأس این هجوم شوم جوانان ما قرار دارند.
  هر چند جریان شیطان پرستی در ایران به صورت مخفی فعالیت می کند اما علائم آنها وشعارها و موسیقی های مورد استفاده آنها خواسته یا نا خواسته در میان جوانان رواج پیدا نموده واین امر در مدل موی سر و پلاکهای روی سینه و نقش ونگارها ونوشته های روی لباس بیشتر مشهود است.
  لذا از همۀ دوستان می خواهم علائم مهم و جدید آنها را به همراه توضیح هر علامت در این پست قرار دهند انشاء الله باقیات صالحاتی برای دوستان باشد.:Mohabbat:

  با سلام
  و تشکر از صدرای گرامی که اشاره به مطلب قابل تاملی کردند!!
  بنده هم مطلبی را به گزارش جام جم آنلاین، عنوان میکنم !!

  شیطان‌پرستی در ایران تنها از طریق موسیقی بلك‌متال طرفدارانی را جذب خود كرده است و دلیل گرایش برخی جوانان به آن نیز نفوذ این موسیقی به داخل كشور است.
  این نوع شیطان‌پرستی از طرف شیطان‌پرستان حقیقی با نام شیطان‌پرستی تفننی شناخته می‌شود؛ چرا كه بعضی از خصوصیات و اصول شیطان‌پرستی كلیسایی را دارا نبوده و بیشتر محصول صنعت موسیقی و جذابیت‌های نمایشی همراه با آن است.

  البته ناگفته نماند كه در ایران تعداد كمی شیطان‌پرست واقعی یا كلیسایی نیز وجود دارد كه عموما از نظر سنی بالای 30 سال دارند و عمدتا با خارج از كشور در ارتباط هستند.
  آنها در تلاش هستند برخلاف شیطان‌پرستان موسیقیایی، اعتقادات خود را پنهان كنند. در ایران و خارج از آن گروه‌هایی هستند كه به اشتباه از طرف مردم به عنوان شیطان‌پرست شناخته می‌شوند.
  این دسته گروه‌هایی هستند كه رویكرد خاصی به خدا و ادیان دارند و اصلا گرایشات شیطانی ندارند. مثلا گروه‌های ضدمسیحی كه عده‌ای از آنها منكر وجود حضرت مسیح نیستند و با مسیحیت رواج یافته در عصر حاضر مشكل دارند.
  این گرایش‌ها در مورد ادیان دیگر هم صادق است.
  در مورد خدا نیز عده‌ای هستند كه اصلا گرایشات شیطانی نداشته بلكه دیدگاه‌های خاصی درباره وجود خدا دارند.
  مثلا گروهی كه طبیعت‌پرست هستند و...

  بهتر است علاقه‌مندان موسیقی متال را به 2 گروه عمده تقسیم كنیم:
  1 - گروهی كه علاقه‌مند به موسیقی متال هستند ولی شیطان‌گرا نیستند. این گروه ممكن است هرگز وارد جریان‌های شیطان‌گرا نشده باشند یا این كه زمانی در گذشته آن هم در سنین جوانی وارد گروه‌های شیطان‌گرا شده‌اند، ولی در حال حاضر گرایشات شیطانی ندارند.
  این گروه عموما از نظر سنی، تحصیلات و وجهه اجتماعی در سطح بالاتری از گروه دوم قرار دارند.
  این گروه بیشتر از آن كه شیطان‌گرا باشند، افراد فاقد گرایشات مذهبی و عده زیادی از آنها لائیك هستند.‌
  این گروه در كشور بیشتر در بین نویسندگان، نوازندگان یا خوانندگان حرفه‌ای این موسیقی دیده می‌شوند و بیشتر فعالیت‌های تبلیغی یا فرهنگی موسیقی متال توسط این گروه انجام می‌پذیرد.
  این افراد كمتر در پارتی یا پارك‌ها یا فعالیت‌های گروهی شركت می‌جویند و رفتارهای ضداجتماعی و ضداخلاقی در بین آنها كمتر دیده می‌شود.
  این افراد بیشتر در حد لباس و مد و تیپ با گروه دوم شباهت دارند و سعی دارند از برخوردهای جلف و نمایشی پرهیز داشته باشند.

  2 گروهی كه علاقه‌مند به موسیقی متال و شیطان‌گرا هستند. این گروه به قول افراد گروه اول، غیرحرفه‌ای هستند چرا كه با این موسیقی برخورد محتوایی دارند و بیشتر جذب نمایش‌ها و شوهای همراه با این موسیقی شده‌اند.

  چگونگی ورود به این موسیقی‌ها


  بیشتر جوانان از گروه‌های ساده و كم خطری مانند متالیكا (هوی متال) كه بیشتر دارای اشعار اجتماعی است شروع می‌كنند اما كم‌كم تحت تاثیر تحریك و تشویق دوستان به گروه‌های پرخطر بلك متال وارد می‌شوند.

  [=Century Gothic]

  فعالیت‌های فرهنگی مربوط به این موسیقی‌ها در داخل كشور

  كتاب:
  در داخل كشور از حدود سال 1375 تا به حال ده‌ها كتاب كه عموما به صورت متن اشعار گروه‌های معروف همراه با ترجمه آنها می‌باشند، به چاپ رسیده است.
  در كنار آنها ده‌ها نشریه نیز غافل از گرایشات اعتقادی و خصوصیات اخلاقی این گروه‌ها اقدام به چاپ شعر یا مصاحبه از این گروه‌ها كرده‌اند. البته كتاب‌هایی نیز با موضوع آموزش نواختن انواع سازهای این نوع موسیقی‌ها در كشور مجوز گرفته و چاپ شده است.

  در متن این كتاب‌ها، اشعاری با موضوعات ضد دین، خشونت، سكس و ... موج می‌زند. در این كتاب‌ها، نویسندگان با چاپ بیوگرافی و تصاویری از اعضای گروه یا مصاحبه با آنها اقدام به تبلیغ گروه‌های موسیقی كرده‌اند.
  حتی در یكی از این كتاب‌ها، نویسنده پای خود را فراتر گذاشته و اقدام به چاپ علائم خاص كلیسای شیطان روی جلد كتاب خود كرده است.
  در صفحات مقدمه عموم این كتاب‌ها سعی شده این نكته بیان شود كه گروهی كه كتاب درباره آن نوشته شده، گرایشات ضد آمریكایی و مخالف با صهیونیسم داشته است و این در حالی است كه عموم این گروه‌ها آنارشیست و اصلا با هر حكومت و دولتی مخالف هستند.
  تنها تعداد كمی از این كتاب‌ها و نشریات بعد از چاپ توقیف شده‌اند یا اجازه چاپ مجدد آنها لغو شده است.
  جهت درك بهتر جریان چاپ این كتاب‌ها در كشور، به معرفی و نقد یكی از این كتابها با نام «در انتظار آفتاب» می‌پردازیم كه در سال 1380 به چاپ رسیده است.
  این كتاب درباره زندگی و اشعار خواننده گروه«The Door» جیم موریسون می‌باشد.

  روی جلد كتاب عكس خواننده و در پشت آن عكسی از مقبره و مجسمه خواننده همراه با چند دسته گل به چشم می‌خورد.
  در مورد تعداد كتاب‌های چاپ شده با این مضامین در ایران می‌توان بیش از 50 جلد كتاب را تخمین زد.
  البته بعضی از گروه‌های تحقیقاتی تعداد كتاب‌های چاپ شده در این زمینه را تا 200 عنوان نیز بیان كرده‌اند.

  در كشور معمولا انتشارات خاصی اقدام به چاپ این‌گونه كتاب‌ها می‌كنند، به‌شكلی كه در مورد چاپ آنها می‌توان تنها چند انتشارات خاص را نام برد.
  اگر بخواهیم بیشتر در مورد گذشته چاپ این كتاب‌ها صحبت كنیم جالب است بگوییم این كتاب‌ها هر ساله از طریق انتشارات مربوط در نمایشگاه بین‌المللی كتاب به فروش می‌رفتند و موجی از مخاطبان خود را به نمایشگاه می‌كشاندند.
  جالب‌تر آن‌كه دكوراسیون غرفه‌ها نیز مانند محتوا و جلد كتاب‌ها با رنگ‌های سیاه و سرخ طراحی می‌شدند.
  در غرفه‌ها پوستر خواننده و گروهی كه كتاب درباره آن چاپ شده بود به عنوان هدیه به خریداران كتاب اهدا می‌شد.
  جوانان علاقه‌مند بعد از خرید این كتاب‌ها، كتاب را برای بارها می‌خوانند (حتی اقدام به حفظ اشعار انگلیسی آن می‌كنند) و همراه با كتاب كلیپ‌های غیرمجاز گروه مربوطه را از طریق سی‌دی‌‌های قاچاقی یا ماهواره تماشا می‌كنند.
  بعد از خواندن این كتاب‌ها، علاقه‌مندان اطلاعات و نظرات خود را درباره گروه و اشعارش در میتینگ‌های گفتگو، یا در پارك‌ها و یا چت‌روم‌های اینترنتی رد و بدل می‌كنند.

  برگزاری كنسرت موسیقی

  با وجود ممنوع بودن آموزش یا تحصیل موسیقی متال در آموزشگاه‌های موسیقی انواع سازهای آن در مغازه‌های سازفروشی به فروش می‌رود و انواع كلاس‌های آموزشی آن در آموزشگاه‌های دارای مجوز آموزش داده می‌شود.
  البته انواع كتاب‌های آموزشی این موسیقی در كشور دارای مجوز هستند و حتی به چاپ‌های مجدد نیز رسیده‌اند.

  عموم جوانانی كه به‌صورت خصوصی زیر نظر اساتید یا به صورت عمومی در آموزشگاه‌ها آموزش دیده‌اند، علاقه‌مند به برگزاری كنسرت هستند.
  تا به حال در بعضی از استان‌های كشور گروه‌های مختلف متال موفق به برگزاری كنسرت شده‌اند.
  از جمله اجراهای مهم می‌توان به اجرای سال 1384، در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران، جشنواره گروه‌ها در سال 1385 در دانشگاه تهران و همچنین اجرای دیگری در تالار خانه معلم تهران در سال 1385 و اجراهای متعدد دیگری در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و... اشاره كرد.

  براساس ترفندهای گروه‌ها جهت گرفتن مجوز، اجراها معمولا در دانشگاه‌ها و در تعطیلات اعیاد مذهبی مانند عید مبعث، عید قربان و... برگزار می‌شوند.

  عموما مجوزدهندگان به این اجراها از محتوای این موسیقی‌ها و شكل و شیوه اجرای آن مطلع نیستند و گروه‌ها برای گرفتن مجوز اجرا، جهت اغفال مسوولان مربوطه به انواع ترفندها دست می‌زنند.

  دانشگاه‌های مختلفی از كشور تا به حال اجرای موسیقی متال یا راك را به خود دیده‌اند. برگزاری تعد‌ادی از این اجراها از طرف دانشجویان و تعدادی از آنها از طرف غیردانشجویان صورت گرفته است.  Inverted Pentagram (پنج ضلعی وارونه): نشانه ستاره صبح، نامی که به شیطان تعلق دارد. این علامت در مراسم های مخفیانه ( کابالا ) و جادوگری برای احضار ارواح شیطانی استفاده میشود. این علامت را شیطان پرستان با دو ضلع در بالا و ملحدان با یک ضلع در بالا استفاده میکنند. در هر حال این علامت نشانه شیطان است و مهم نیست که یک نوک ضلع آن بالا باشد یا هر دوی آنها و یا دور آن دایره ای کشیده شده باشد یا خیر در هر حال این علامت شیطان است.

  Swastika or Sun Wheel (صلیب شکسته یا چرخ خورشید): یک علامت مذهبی باستانی است که سالها قبل از قدرت گرفتن هیتلر به کار میرفت. این علامت در کتیبه های بودایی و مقبره های سلتی و یونانی استفاده میشده. در آیین پرستش خورشی ، این علامت به نظر می‌رسد نشانه مسیر حرکت خورشید در آسمان باشد.

  666


  : علامت انسان ، نشانه جانور (هيولا) – مکاشفات 13:18 « ... پس هركس حكمت دارد عدد وحش را بشمارد ، زیرا كه عدد انسان است و عددش 666 است»666 : علامت انسان ، نشانه جانور (هيولا) – مکاشفات 13:18 « ... پس هركس حكمت دارد عدد وحش را بشمارد ، زیرا كه تبليغ آرايشگاه با استفاده از علائم شيطان پرستان(حالت خاص انگشتان نمونه اي از علائم شيطان پرستان مي باشد.)عدد ا

  نسان است و عددش 666 است»

  تلویزیون و رادیو

  در تلویزیون، برنامه‌هایی كه ریتمی تند و نیاز به موسیقی‌های پرجنب‌وجوش دارند مانند برنامه‌های ورزشی، خبری یا تبلیغات بازرگانی و... از این موسیقی‌ها در برنامه‌های خود استفاده می‌كنند.
  البته بعضی از سریال‌ها یا فیلم‌های داخلی كه محتوای ترسناك یا موضوعات مربوط به شیطان دارند نیز از این موسیقی‌ها استفاده می‌كنند كه در این صورت موزیك آنها توسط آهنگسازان داخلی ساخته می‌شود.
  بعضی از موسیقی‌هایی كه در برنامه‌های غیرداستانی تلویزیون مورد استفاده قرار می‌گیرند، توسط بعضی از گروه‌های شیطانی با گرایشات منحرفانه كار شده‌اند.

  استفاده برنامه‌سازان از این موسیقی‌ها به دلایل زیر است:
  1 - ساختار این موسیقی‌ها با محتوای برنامه‌ها متناسب است و در صورت استفاده نكردن از این موسیقی‌ها، پیدا كردن موسیقی جایگزین كار مشكلی است.

  2 - برنامه‌سازان چون تنها از ساختار مفرح و شاد این موسیقی‌‌ها بهره می‌گیرند از محتوای این گروه‌ها یا گرایشات سازندگان آن آگاه نیستند. به غیر از تلویزیون، این موسیقی در برنامه‌های رادیویی نیز به كرات مورد استفاده قرار می‌‌گیرد كه برای نمونه می‌توان به رادیو جوان اشاره كرد كه بیش از همه از این موسیقی‌ها استفاده كرده است.

  البته به غیر از موسیقی‌ها، تلویزیون تا به حال چندین بار از نشانه‌ها یا مفاهیم شیطانی در برنامه‌های خود استفاده كرده كه همه به صورت ناآگاهانه بوده است.

  برای مثال پخش تیزر تبلیغاتی از موسسه‌ای كه جایزه آن دارای عدد 666 بود یا همچنین شعری كه بارها در یكی از سریال‌های شبكه 3 توسط هنرپیشگان خوانده می‌شد و این عدد در آن به كار رفته بود.
  یا همچنین دكور و لوگوی یكی از برنامه‌های شبانه شبكه 3 كه متناسب با یك نشانه شیطانی بود.
  این علائم در برنامه‌های خارجی كودك و نوجوان نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند مانند علامت «كرانادو» یا دست شیطان در كارتون مرد عنكبوتی، البته پیش از برنامه‌های داخلی، فیلم‌های خارجی پخش شده دارای مشكل بوده‌اند كه از آن جمله می‌توان به فیلم ارباب حلقه‌ها و هری پاتر و برنامه سینما ماوراء با فیلم‌هایی مانند كنستانتین و كودك را دعا كن و... اشاره كرد.

  برخی از شیطان‌گرایان محدوده جغرافیایی « تحت سلطه » این نماد و در واقع منطقه نفوذ شیطان‌گرایی را در نقشه ذیل توصیف می‌نمایند . (محدوده در ایسلند و اروپا)

  درمیان پنتاگرا‌های قبلی تصویر سر یك بز تعبیه شده است كه اقدامی ضد مسیحی ، ‌به این معناست كه مسیحیان معتقدند كه مسیح همچون یك بره برای نجات ایشان قربانی شده است و با توجه به اینكه ایشان بز را نماد شیطان و در برابر بره می‌دانند این آرم را انتخاب كرده‌اند.

  666: یك سمبل با عنوان « شماره تلفن شیطان » توسط گروه‌های هوی متال وارد ایران اسلامی شده اما در حقیقت علامت انسان و نشانه جانور در میان شیطان‌پرستان تلقی می‌شود و براساس مكاشافات 13:18 « ... پس هر كس حكمت دارد عدد وحش را بشمارد ،زیرا كه عدد انسان است و عددش 666 است . » از سال‌ها پیش تاكنون این عدد با اشكال مختلف بر روی دیوارهای شهرهای بزرگ كشور مشاهده می‌شد .

  صلیب وارونه (upside down cross ) : این نماد و حكایت از « وارونه شدن مسیحیت دارد » و عمدتا استهزا و سخره گرفتن این دین است . صلیب وارونه در گردن بندهای بسیاری مشاهده شده و خواننده‌های راك انواع مختلف آنرا به همراه دارند .

  چشمی در حال نگاه به همه جا (All seeing Eye) : چشم در برخی نمادهای روشنفكری نیز به كار می‌رود . اما شیطان‌پرستی اعتقاد دارند چشم در بالای هرم « ‌چشم شیطان » است و « بر همه جا نظارت و اشراف دارد » .
  این علامت در پیشگویی ،‌ جادوگری ، نفرین‌گری و كنترل‌های مخصوص جادوگری مورد استفاده قرار می‌گیرد .گفتنی است این نماد بر روی دلار آمریكایی به كار رفته است .

  این نمادها به انگلیسی (Ankh) انشاء‌می‌شود و سمبل شهوت‌رانی و باروری است .
  این نمادها به معنای روح شهوت زنان نیز تعبیر می‌شود . امروزه نماد “ فمنیسم “ در واقع یك نماد برداشت شده دقیقا از سمبل‌های شیطانی است .

  پرچم رژیم صهیونیستی : قابل توجه جدی است كه رژیم صهیونیستی علاوه بر حمایت‌های آشكار و پنهان ،حتی از قرار گرفتن نماد رسمی كشور نامشروعش در كانون علائم شیطان‌گرایان نیز پرهیز ندارد .

  ضد عدالت (Anti justice) : با توجه به اینكه تبر رو به بالا نماد عدالت در روم باستان به شمار می آمده است شیطان‌پرستان تبر رو به پایین را با عنوان نماد ضد عدالت در راه پیمودن مسیر تاریك انتخاب كرده‌اند .
  همچنین گفتنی است كه فمنیست‌ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر‌سالاری باستانی استفاده می‌نمودند.

  سر بز (Goat Head) : بز شاخدار ، ‌بز مندس mendes (همان ba"al بعل خدای باروی مصر باستان) ، ‌بافومت ، خدای جادو ، scapegoat (بز طلیعه یا قربانی) این یكی از راه‌های شیطان‌پرستان برای مسخره كردن مسیح است زیرا گفته می‌شود كه مسیح مانند بره‌‌ای برای گناهان بشر كشته شد . همانطور كه در توضیح نمادهای اول اشاره شد ،‌این نماد تصویر كاملی است از بز قرار گرفته در نماد پنتاگرام .

  هرج و مرج (Anarchy) : این نماد به معنای از بین بردن تمام قوانین است و دلالت بر این امر دارد كه « هر چه تخریب كننده است تو انجام بده » این نماد عمدتا مورد استفاده گروه‌های هوی‌متال است .

  لباس و زیورآلات

  لباس‌های گروه‌های متال یا گروه‌‌های شیطانی دارای لوگوی گروه‌های موسیقی متال یا نشانه‌های معروف فرقه‌های شیطانی مانند پنتاگرام، صلیب برعكس، 666 و... می‌باشد.
  این لباس‌ها از خارج از كشور، مثلا از دبی یا تركیه وارد ایران شده و توسط تعداد خاصی فروشنده لباس كه كار اصلی آنها فروش این لباس‌ها می‌باشد، به فروش می‌رسد.
  فروش این لباس‌ها با توجه به این كه محدودیت‌های زیادی برای دسترسی به آنها در داخل وجود دارد، برای فروشندگان سودآور می‌باشد. لباس‌ گروه‌‌های شیطانی معمولا به رنگ سیاه بوده و به صورت تی‌شرت و شلوار تنگ و چسبان می‌باشد.
  كفش پسران به صورت پوتین و دختران به صورت چكمه‌های چرمی با ساق‌های بلند است. كفش‌های غیرپوتین نیز به صورت یك لنگه قفل و یك لنگه كلید نیز است.
  در بین آرایش‌ها معمولا آرایش و میكاپ به شكل تیپ جنس مخالف دیده می‌شود، مثلا در مورد مو، پسران مانند دختران و دختران مانند پسران آرایش می‌كنند.

  زیورآلات

  زیورآلات مورد استفاده جوانان علاقه‌مند به صورت انگشتر تك‌بند یا تمام بند، انگشترهای اسكلتی، گردنبند، لب‌گیر، دستبند یا مچ‌بندهای چرمی، دستبندهای تیغ‌دار، لنزهای چشمی شیطانی، گوشواره و... است.
  این انگشترها معمولا دارای جنس نقره و به شكل علائم شیطانی یا علائم و لوگوی گروه‌های شیطانی و یا علائم اسكلتی و وحشتناك می‌باشد كه معمولا به شكل الهه‌های شیطانی هستند.
  این زیورآلات عمدتا توسط فروشندگان اجناس نقره در كشور به فروش می‌رسند و معمولا مغازه‌های خاصی اقدام به فروش آنها می‌كنند.
  لازم به ذكر است كه بیشتر فروشندگان با آگاهی قبلی اقدام به فروش این لباس‌ها یا علائم می‌كنند و تنها عده كمی از آن آگاهی ندارند، چرا كه به مرور زمان فروشندگان در تماس با خریداران، آنها و گرایشاتشان را خواهند شناخت.
  عده‌ای از این فروشندگان گاه حتی از مشتریان خود سفارش ساخت علائم خاص یا خرید لباس با فرم‌های خاص را نیز دریافت می‌كنند.

  البته تعدادی مغازه خیاطی نیز وجود دارند كه با دستگا‌‌ه‌های كامپیوتری خود علائم و نشانه‌ها یا كلمات و لوگوهای خاص را روی لباس مشتریان می‌دوزند.

  آرایشگاه‌ها

  در خارج از ایران و در كشورهای غربی، كلوپ‌‌های خاصی هستند كه اقدام به میكاپ و آرایش‌های شیطانی می‌كنند.
  گاه این آرایش‌ها ساعت‌ها طول می‌كشد.

  كارشناسان در بررسی این تیپ‌ها و مدل‌ها به آنها زیبایی‌شناسی شیطانی می‌گویند كه منظور آرایش به صورت هر چه زشت‌تر شدن می‌باشد.
  در ایران در حال حاضر تعدادی آرایشگاه‌های زیرزمینی در این زمینه فعال هستند. مدل موی شیطانی در ایران فعلا به صورت موی خیلی بلند یا بدون مو (طاس)‌ است.

  عده‌ای از جوانان علائم شیطانی را روی سر خود به صورت منفی و مثبت درمی‌آورند. در تیپ‌های شیطانی مدل مو، لباس، كفش و زیورآلات حتما باید با هم هماهنگ باشند، مثلا در مورد لباس، اگر لباس به جای تنگ بودن گشاد باشد از تیپ متال وارد تیپ رپ می‌شویم.
  در حال حاضر عده قابل توجهی از جوانان از مدل‌های شیطانی مانند موهاك، قارچی، طاووسی و... استفاده می‌كنند ولی چنانچه آنها از نظر لباس نیز تیپ‌های شیطانی نداشته باشند، نمی‌شود به آنها شیطان‌پرست اطلاق كرد، چرا كه در حال حاضر عده‌ای از جوانان كه ممكن است اصلا گرایشات شیطانی نداشته باشند از این مدل موها جهت جلب توجه و... استفاده می‌كنند .

  محصولات صوتی و تصویری شیطانی

  همان‌طور كه قبلا هم به آن اشاره شد آنچه بیش از همه یك شیطان‌پرست یا متال‌باز را در بین همگروهان خود قدرتمند می‌سازد، میزان آرشیو سی‌دها یا دی‌وی‌دی‌های صوتی و تصویری اوست. معمولا متال‌بازها خساست بسیاری در دادن مجموعه‌های موسیقیایی یا مستندات شیطانی خود به یكدیگر دارند، مخصوصا اگر آن كلیپ یا برنامه، كمیاب نیز باشد. این محصولات یا از طریق ماهواره، یا از طریق كشورهای همسایه، یا از طریق دانلودهای اینترنتی به دست علاقه‌مندان می‌رسد.
  تعد‌ادی از این سی‌دی‌ها به صورت آزاد در فروشگاه‌های سطح كشور به فروش می‌رسند و تعدادی از آنها كه دارای جنبه‌های منفی‌تری هستند، به صورت دست به دست یا از طریق فروشندگان خانگی به فروش می‌رسند.
  در بین این محصولات معمولا سی‌دی‌هایی از تصاویر مستند جنایات دیكتاتورهای بزرگی مانند هیتلر یا صدام حسین نیز به چشم می‌خورد یا در این فیلم‌ها تصاویر چندش‌آور قربانیان حوادث و سانحه‌‌های مرگباری كه خشونت در آنها موج می‌زند مانند صحنه‌هایی از كشتار و شكنجه‌ها یا اعدام‌های جنگی، یا تجاوزهای خشن، آزار حیوانات و... به وفور یافت می‌شود.

  پراكندگی جغرافیایی گروه‌های شیطانی

  علاقه‌مندان به موسیقی بلك متال یا گروه‌های شیطان‌پرست عموما در مناطق یا استان‌هایی از كشور بیشتر از جاهای دیگر تمركز جمعیتی دارند، حتی این مساله درباره پاتوق ها نیز صادق است.
  این گروه‌ها در بین ارامنه و مسیحیان در قیاس با ادیان دیگر در ایران از جمعیت قابل توجهی برخوردار هستند.
  در این مناطق گروه‌های ضدمسیحی كه خود را با نام آنتی كریست معرفی می‌كنند، دیده می‌شوند. این گروه‌ها در مناطقی كه سكونت دارند بر جوانان دیگر تاثیر‌گذار هستند.
  به شكلی كه در مجاورت آنها عده‌ای از جوانان ادیان دیگر نیز خود را آنتی‌كریست یا ضد مسیح معرفی كرده و با آنها همفكر می‌شوند.
  در داخل كشور و حتی در دنیا می‌توان گفت كه گروه‌های ضدزرتشتی یا ضد یهودی وجود ندارند. البته در دنیا گروه‌های ضداسلامی نیز وجود دارند كه نسبت به گروه‌های ضدمسیحی بسیار كم تعداد هستند.  هدف از بیان این مطلب این است كه شیطان‌پرستان و كلا سایر گروه‌های منحرف در كشور دارای پاتوق‌های خاص و ویژه‌ای هستند كه این نكته خود بیانگر انتقالی بودن گرایش به این جریانات است، به شكلی كه جوانان آن را با همنشینی و مجاورت با دوستان و همسالان خود به یكدیگر انتقال می‌دهند و معمولا در بین این جوانان گرایش ذاتی یا استعدادی برای جذب به این گروه‌ها وجود ندارد.

  اقدامات و مراسم گروه‌های شیطان‌پرست در داخل كشور

  در بین این گروه‌ها رفتارهای عمومی مختلفی شایع هستند، بعضی از این رفتارها حالت فردی، بعضی حالت جمعی و بعضی از آنها مشخص نیستند كه به صورت فردی یا جمعی انجام می‌شوند.
  عموم رفتارها در ابتدا از جدیتی برخوردار نبوده و به خاطر جلب توجه صورت می‌گیرند ولی در ادامه با استمرار و تكرار، حالتی جدی به خود می‌گیرند و خطرناك می‌شوند.
  بعضی از رفتارها در علاقه‌مندان در حالت باور و اعتقاد وجود داشته و كمتر عملی می‌شوند و معمولا در حالت شایعه قرار دارند و حتی ما نمی‌‌دانیم كه آیا این رفتار توسط آنها به انجام رسیده یا نه و اگر انجام شده چند بار بوده و چقدر شیوع داشته است.
  چیزی كه مسلم است این است كه این رفتارها در بیشتر این جوانان مشترك است و همه از این رفتارها صحبت به میان می‌آورند. معمولا شایعات مشترك هستند و عده زیادی ادعا دارند كه این رفتارها را از خود بروز داده‌اند یا از دیگران دیده‌اند.
  به طور كلی اقدامات و رفتارهای زیر در بین شیطان‌‌گرایان عمومیت دارد:
  1 - بی‌اعتقادی به خدا، دین، آخرت، پیامبران و ...
  2 - اهانت به كتب مقدس و مخصوصا كتاب انجیل كه معمولا آن را یا پاره می‌كنند یا می‌سوزانند و ...
  3 - اهانت به علامت‌ها یا اشیاء یا اماكن مقدسه، مثلا برعكس كردن صلیب حضرت مسیح یا اهانت به قبله‌گاه مسلمین یا نوشتن جملاتی روی كلیساها و...
  4 - اغفال دختران با اقدام به آزار و و اذیت و رابطه جنسی همراه با خشونت با آنها به خاطر عقاید ضد زنی و ابرمردی.
  عده زیادی از این گروه‌ها با خشم زیاد اعلام می‌كنند كه از زن‌ها متنفرند و هیچ رابطه‌ای با آنها بجز خشونت یا تجاوز نمی‌توانند داشته باشند.
  عده‌ای از آنها معتقد هستند كه زنان موجوداتی پست و ضعیف هستند كه فقط جهت ارضای غرایز مردان آفریده شده‌اند و نباید بیش از این به آنها بها داد.
  در موسیقی بلك متال گروه‌های زیادی وجود دارند كه بر ضد زنان شعر می‌سرایند یا آهنگ یا كلیپ می‌سازند.

  در این كلیپ‌ها به وحشیانه‌ترین شكل ممكن به زنان توهین شده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.
  به خاطر همین تفكرات در این موسیقی است كه در غرب هرجا دختر یا زنی مفقود می‌شود یا مورد تجاوز یا قتل قرار می‌گیرد ابتدا شیطان‌پرستان و متال‌بازها را مقصر می‌دانند.
  در غرب شایع است كه شیطان‌پرستان جهت انجام مراسم خود باید دختران باكره یا زنان را قربانی كرده یا در راه شیطان به آنها تجاوز كرده، آنها را باردار سازند.
  جالب آنجاست كه بعضی از خوانندگانی كه در كلیپ‌های خود به آزار و اذیت زنان می‌پردازند خود در انگشتشان حلقه ازدواج دارند یا در پشت صحنه كارهایشان می‌بینیم كه نامزد یا همسر دارند.


  عده‌ای از شیطان‌پرستان از این‌كه مردم مسائلی مانند قتل و جنایت‌های خشن و وحشتناك را به آنها نسبت می‌دهند ناراحت هستند و آنها را شایعه می‌دانند ولی عده‌ای از آنها، آن را پذیرفته‌ و اعتراف و اقرار به انجام چنین كارهایی می‌كنند.
  بعضی از این قتل‌ها و جنایات فقط متوجه زنان و كودكان نیستند. بلكه در بین اقشار دیگر جامعه نیز دیده می‌شوند. برای مثال به نمونه‌هایی از آنها كه توسط یك مستند به نام‌ «زنگ‌های دوزخ» گزارش شده‌اند، توجه كنید.
  تامی سالی‌وان در سال 1988 در نیوجرسی در حالی كه فقط 16 سال داشت به طرز وحشتناكی مادر خود را با چاقوی پیش‌آهنگی‌اش میكشد. او دو دست مادرش را قطع و صورتش را از جمجمه جدا كرده، پس از این كار به طرز وحشیانه‌ای رگ و دست خودش را می‌برد، به شكلی كه دستش از بدن جدا می‌شوند.
  طبق گزارش‌های پلیس او به موسیقی متال و جادوگری علاقه‌مند بوده است.
  در 12 آوریل 1985 یك پسر 14 ساله طرفدار گروه آیرن میدن سه نفر را كشت. او علامت 666 را بر سینه خود خالكوبی كرده بود.
  یا مثلا شخصی به نام ریچارد رامسیس جنایتكار بدنام كالیفرنیایی كه عده زیادی را با كارد به قتل رسانده و تحت تاثیر گروهی به نامac/dc بوده است. او علامت پنتاگرام كه یك نشانه شیطانی است روی بدن قربانیان یا دیوار خانه آنها می‌كشیده است.
  نمونه دیگر، موردی است كه در فیلم مستند مایكل مور «بولینگ برای كلمباین» شاهد تصاویری از آن بوده‌ایم. در این فیلم دو جوان دبیرستانی كه 16 و 17 ساله به نظر می‌رسند از كمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریكا چند عدد اسلحه سنگین مسلسل، نارنجك و ... خریداری می‌كنند و روز بعد در مدرسه با این سلاح‌ها 12 تن از همكلاسی‌های خود را به قتل رسانده و عده زیادی را نیز مجروح می‌سازند. بعد از این جنایت، اقدام به خودكشی می‌كنند.
  كن‌ود خبرنگار، محقق و گزارشگر برنامه تلویزیونی در مستند زنگ‌های دوزخ چنین می‌گوید:
  «چرا ما میلیاردها دلار صرف تبلیغات می‌كنیم، چون مردم به تبلیغات پاسخ می‌دهند. این موسیقی هم نوعی تبلیغاته و من بچه‌هایی را دیدم كه به این تبلیغات پاسخ دادند، من آنها را روی سكوی سردخانه دیده‌ام.»
  در ایران ما نمی‌دانیم كه چه تعدادی از قتل‌های وحشیانه و مرموز كه به صورت كشف‌نشده باقی مانده‌اند به دست شیطان‌پرستان صورت گرفته یا می‌گیرند. البته عموما تصور می‌شود كه آنها فقط ادعای انجام چنین كارهایی را دارند و هرگز توانایی انجام آن را ندارند.
  5-كشتن و آزار حیواناتی مانند سگ، گوسفند و گربه به صورت دار زدن، سر بریدن، سوزاندن و ...
  این مساله به كرات در بین جوانان شیطان‌گرا اتفاق افتاده و خود به آن اقرار كرده‌اند. این اتفاق در بسیاری از كلیپ‌ها و حتی لایوهای زنده متال رخ داده است مانند منفجر كردن یك حیوان با دینامیت یا له كردن جوجه‌ها با كفش‌های آهنین و...
  6- برگزاری مراسم خودزنی و بعد از آن خوردن خون خود یا دیگری خودزنی
  بین جوانان علاقه‌مند به موسیقی متال از رواج بالایی برخوردار است. این خودزنی‌ها به شكل‌های مختلف در بین پسران و دختران دیده می‌شود. خودزنی در گذشته یكی از مراسم خاص شیطان‌پرستی بوده است كه با آن شیطان‌پرستان سعی كرده‌اند توجه شیطان را به خود جلب كنند.
  خوانندگان و گروه‌های زیادی در موسیقی وجود دارند كه اقدام به خودزنی می‌كنند. ستارگان موسیقی متال مانند «سیدو شیز» یا «آلیس كوپر» ستاره هوی‌متال‌راك مرتكب آن شده‌اند یا حتی ایگی پاپ یكی از خوانندگان پانك كه شیشه شكسته آبجو را روی صحنه روی پوست سینه‌اش می‌كشد. این خودزنی‌ها گاه به حالت خودكشی نیز نزدیك می‌شود.
  حتی شایعاتی در مورد بعضی از گروه‌هایی كه اقدام به قطع اندام بدن خود كرده‌اند شنیده می‌شود و حتی عكس‌هایی در اینترنت درباره آنها وجود دارد.
  خونخواری نیز در بین علاقه‌مندان رواج دارد ولی به نسبت كمتر از خودزنی‌هاست. خونخواری در بین علاقه‌مندان شیطانپرستی در ایران یا در بین خوانندگان درخارج اصلا شایعه نبوده و واقعیت دارد.
  خونخواری یكی از مراسم خاص شیطان‌پرستان است كه در آن خود خون یا خون را همراه با شراب می‌نوشند. این مراسم را شیطان‌پرستان به خاطر تمسخر مراسم شام آخر حضرت مسیح انجام می‌دهند كه ایشان (مسیح)‌ به قول مسیحیان در آن مراسم فرموده‌اند: از این شراب بنوشید كه همانا خون مناست. البته لازم به ذكر است كه خودزنی در بین بعضی جوانان درغیر از گروه‌های شیطان پرست نیز رواج دارد. خودزنی در بین بیماران روانی، زندانیان یا جوانانی كه می‌خواهند شجاعت و جسارت خود رابه بقیه نشان دهند هم دیده میشود.
  گاهی اوقات خودزنی در بین علاقه‌مندان متال بعد از مصرف مشروبات الكلی یامصرف مواد مخدر یا مواد روان‌گردان اتفاق می‌افتد كه عده‌ای از آنها این عمل را بعد از مصرف، مرسوم قلمداد می‌كنند. عده‌ای از جوانان علاقه‌مند به موسیقی متال علت خودزنی را جدای از جلب توجه، به افسردگی و مشكلات روحی نیز نسبت میدهند.

  مصرف مواد مخدر

  در موسیقی متال كه در آن عموما به مسائل ماوراءالطبیعه پرداخته می‌شود هیچ چیز به اندازه مواد مخدر رواج ندارد.
  البته یكی از توجیهات آنها برای مصرف مواد، نیرو گرفتن از مواد برای خلق آهنگ یا سرودن اشعار ماورایی است.
  مصرف مواد در بین علاقه‌مندان از همان ابتدای ورود موسیقی شروع می‌شود و عده كمی از جوانان هستند كه علی‌رغم ورود به این موسیقی درگیر اعتیاد نشده‌اند.
  بسیاری از ستارگان راك، جان خود را بر سر مصرف مواد از دست داده‌اند، عده‌ای از آنها كه از بزرگ‌ترین خوانندگان یا نوازندگان موسیقی راك هستند بر اثر مصرف زیاد فوت كرده‌اند. افرادی همچون جیمیه ندرمیكس، جیمی شاپلینف، كیت مون، جام بانا، و ...
  كارشناسان معتقد هستند كه یكی از دلایل شیوع مصرف مواد مخدر در بین خوانندگان راك و متال این است كه چون پخش‌كنندگان مواد مخدر در دنیا هیچ رسانه‌ای برای تبلیغ مواد خود ندارند این مواد را به صورت رایگان و به مقدار بسیار در اختیار خوانندگان و نوازندگان متال قرار می‌دهند تا آنها با مصرف آن، آن را بین جوانان رواج دهند.
  عموما تماشاگران برای نشان دادن محبت خود به خواننده در هنگام اجرا یا بعد از آن به او مواد مخدر هدیه می‌دهند تا به این صورت علاقه خود را به او نشان دهند.
  در حال حاضر جوانان در ایران در كنار مصرف مواد مخدر گیاهی، از داروها و مواد مخدر شیمیایی خاصی مصرف می‌كنند.
  برای نمونه آنها داروهای خواب‌آور یا آرام‌بخشی مانند ترامادول، دیازپام، كلرازپام، اگزوزپام، بی‌پری می‌دین یا... را به تعداد بالا گاه به اندازه یك برگ قرص مصرف می‌كنند و به نشئگی‌های 24 ساعته یا چند روزه می‌روند.
  داروخانه‌ها عموما باید با نسخه پزشك این داروها را در اختیار آنها قرار بدهند ولی متاسفانه این طور نبوده و آنها به صورت آزاد این داروها را به مشتریان می‌فروشند.

  مصرف این داروها آن هم با تعداد بالا در حد یك برگ یا 2 برگ آثار ویران‌كننده‌ای بر تن یا جسم آدمی دارند.

  كلام آخر

  حاصل كلام این كه تلاش سپاهیان شیطان در امر تهاجم فرهنگی، تلاش دوباره و چند باره آنها پس از شكست‌های نظامی و اقتصادی است.
  قدرت‌های مستكبر دنیای زر و زور در طول تاریخ بشریت راه‌های بسیاری را برای از بین بردن قدرت معنویت و دین امتحان كردند تا بتوانند دنیای مطلوب خود را بسازند، دنیایی بدون دین و تهی از اعتقادات تا اهداف سیاسی و اقتصادی آنها بیش از پیش تامین شود.
  آنجا كه انواع بمب‌های شیمیایی و تحریم‌های اقتصادی و ترورهای فردی و جمعی نمی‌تواند وحدت ملی و اسلامی جوانان ایرانی را درهم شكند، شاید ایجاد گروه‌های تخدیری بتواند آنها را پراكنده كند و جامعه اسلامی را به ورطه فنا و نابودی بكشاند. بدون شك حفاظت و حراست مسوولان از مرزهای فرهنگی باز هم مثل گذشته خواب شیرین سلطه مستكبرین را آشفته خواهد كرد
  .

  [=trebuchet ms]
  [=trebuchet ms]

  [=trebuchet ms]Jewish Pentagram

  [

  [=Century Gothic]666: یك سمبل با عنوان « شماره تلفن شیطان » توسط گروه‌های هوی متال وارد ایران اسلامی شده اما در حقیقت علامت انسان و نشانه جانور در میان شیطان‌پرستان تلقی می‌شود و براساس مكاشافات 13:18 « ... پس هر كس حكمت دارد عدد وحش را بشمارد ،زیرا كه عدد انسان است و عددش 666 است . » از سال‌ها پیش تاكنون این عدد با اشكال مختلف بر روی دیوارهای شهرهای بزرگ كشور مشاهده می‌شد .

  [=Century Gothic]سر بز (Goat Head) : بز شاخدار ، ‌بز مندس mendes (همان ba'al بعل خدای باروی مصر باستان) ، ‌بافومت ، خدای جادو ، scapegoat (بز طلیعه یا قربانی) این یكی از راه‌های شیطان‌پرستان برای مسخره كردن مسیح است زیرا گفته می‌شود كه مسیح مانند بره‌‌ای برای گناهان بشر كشته شد . همانطور كه در توضیح نمادهای اول اشاره شد ،‌این نماد تصویر كاملی است از بز قرار گرفته در نماد پنتاگرام .


  [=Century Gothic]اگر نوشته وسط نماد یعنی (Satanism) به معنای شیطان‌گرایی به همراه دایره حذف كنیم ، آن وقت یك ستاره پنج‌ضلعی بر جای می‌ماند كه همان نشانه ستاره صبح یا پنتاگرام (pentagram) باقی می‌ماند .

  [=Century Gothic]  [=Century Gothic]برخی از شیطان‌گرایان محدوده جغرافیایی « تحت سلطه » این نماد و در واقع منطقه نفوذ شیطان‌گرایی را در نقشه ذیل توصیف می‌نمایند . (محدوده در ایسلند و اروپا)

  [=Century Gothic] هرج و مرج (Anarchy) : این نماد به معنای از بین بردن تمام قوانین است و دلالت بر این امر دارد كه « هر چه تخریب كننده است تو انجام بده » این نماد عمدتا مورد استفاده گروه‌های هوی‌متال است .


  [=Century Gothic]چشم شیطان[=Century Gothic] ([=Century Gothic]Aye[=Century Gothic] [=Century Gothic]of[=Century Gothic] [=Century Gothic] satan[=Century Gothic]) : این نماد نیز به معنای چشم « شیطان و نظارت و اقتدار » است و كمتر شناخته شده است .
  آیسیس، خدای عدالت در آیینِ مصرِ باستانه

  نمادهایی كه در اكثر لباس های مدل شیطان پرستی وجود دارد:

  [=Century Gothic]دست نمیه [=Century Gothic]باز [=Century Gothic] به شكل زیر:

  جمجهانسان مانند تصویر زیر :

  نمادهایی كه نشان مرگ یا خودكشی باشد مانند تصاویر زیر:  [=Century Gothic]تصاویری از نمادهای موسیقی مدرن از جمله مهمترین آنها گیتار برقی می باشد كه شباهت بسیاری هم به صلیب وارونه دارد. معروفترین سبكی كه استفاده می كنند راك(Rock) است كه موسیقی تند و خشنی است. نمونه ای از تصاویر زیر نشان دهنده این نوع نمادهاست :


  [=Century Gothic]استفاده از كلماتی چون [=Century Gothic]Heavy[=Century Gothic] [=Century Gothic]metal[=Century Gothic] یا [=Century Gothic]Rock[=Century Gothic] [=Century Gothic]یا666یا[=Century Gothic] كلمات خاص تركیبی با [=Century Gothic]Metal[=Century Gothic] مانند تصاویر زیر بر روی [=Century Gothic] وسایل[=Century Gothic] [=Century Gothic]مختلف[=Century Gothic] :
  نمونه هایی از لوگوهای جدید كه توسط گروه های متال وارد شده اند:  نمونه ای از جعبه های سی دی و برچسب ها و جلد كتاب های شیطان پرستی:  نمونه ای از لباس های شیطان پرستی:  [=Century Gothic] در صورتی كه محلی برای نشر این مطلب دارید، برای دشمنی با دشمن قسم خورده انسان و آگاهی هموطنان خود به انتشار این مطلب بپردازید[=Century Gothic]
  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic] در صورتی كه محلی برای نشر این مطلب دارید، برای دشمنی با دشمن قسم خورده انسان و آگاهی هموطنان خود به انتشار این مطلب بپردازید[=Century Gothic]
  [=Century Gothic]
  [=Century Gothic] در صورتی كه محلی برای نشر این مطلب دارید، برای دشمنی با دشمن قسم خورده انسان و آگاهی هموطنان خود به انتشار این مطلب بپردازید

  با سلام خدمت برادر عزیزم آقا رضا«حفظه الله »

  خیلی زیبا بود و استفادۀ کامل بردیم .خسته نباشید. اگر از سرشاخه های شیطان پرستی و رهبران آنها و لژهای فراماسونری
  و اینکه چند در صد رؤسای جهان در زیر این خیمۀ سیاه به سر می برند و اقتصاد و فرهنگ جهان را رهبری می کنند دعا گوی شما می شویم.

  موفق باشید.:hamdel:

  سلام علیکم جمیعا

  رضا و صدرای گرامی حق کطالب را بیان کردند که بسیار جامع هم بود
  من در یک مطلب کوتاه سعی میکنم به راه ورود به جامعه ایرانی را
  ذکر نمایم.


  طریقه رشد و اشاعه شیطان پرستی در ایران با غرب متفاوت است

  خبر
  شنبه ، 27 بهمن 1386 ، 12:31

  يك مقام ارشد نيروي انتظامي در گفت و گو با خبرنگار واحد مركزي خبر در خصوص تحركات اخير گروهاي شيطان پرستي اظهار داشت: يكي از شرايط عضويت و پذيرش از سوي گروه‌هاي نوظهور شيطان پرستي، مصرف مواد تحديري بسيار قوي از جمله كوكائين، حشيش و قرص‌هاي اكس است.
  وي تصريح كرد: دليل استفاده اين گروه‌ها از اين مواد ورود به حالت خلسه براي انجام مراسم‌هاي ويژه آنان است.
  اين مقام انتظامي كشور خاطر نشان كرد: شيطان پرستي پديده جديدي در ايران نيست، چنانكه پيش از اين نيز در برخي شهرستان‌هاي كشور از جمله در يكي از شهرستان‌هاي استان كرمانشاه، فرقه هاي شيطان پرستي رسما اعلام موجوديت و فعاليت كرده بودند... .

  وي ادامه داد: فرقه‌هاي نوظهور شيطان پرستي را نمي‌توان يك فرقه ديني و عقيدتي برشمرد، اما فرقه‌هاي قديمي اين جريان خود را يك فرقه ديني با آيين هاي اعتقادي ويژه مي دانند.

  اين مقام نيروي انتظامي اظهار داشت: بيش از ۹۰ درصد دستگير شدگان در پارتي يك گروه شيطان پرستي در كرج كه در قالب اجراي كنسرت برگزار شد، از نقاط مرفه نشين تهران بودند.

  وي ادامه داد: البته پس از دستگيري شمار بسياري از اين شركت كنندگان، مشخص شد كه اكثريت قريب به اتفاق آنان، هيچ اطلاعي از ماهيت فعاليت شيطان پرستي و عوامل برگزار كننده اين پارتي نداشتند و صرفآ به قصد شركت در پارتي و مهماني شبانه دور هم آمده بودند. اما اين فعاليت‌هاي گسترده و خرج هزينه هاي هنگفت براي جذب جوانان به گروه‌هاي شيطان‌پرستي نشان از برنامه‌ريزي آنان در اين راه دارد.

  در اروپا و کشورهای غربی بر اساس فلسفه و دکترین سرمایه داری حال حاضر و حاکم بر غرب انسان با اعتقاد و ایمان در محدوده شخصی تعریف شدنی است و رژیم منهای خدا و سکولار هم بنوعی با مذهب گرائی برخوردی تحقیر آمیز دارد در نتیجه مشکل نبود و کمبود عقیده در سطح اجتماع را که عوارض خطرناک و شدیدی را برای انسان و روح او و اجتماع که فروپاشی اساس خانواده است به ارمغان می آورد را با مسئله ای جبران کنند چند شاکله اجتماعی را در رسانه ها توصیف و تعریف کرده و تبلیغ نمودند که 2 مورد آنرا که با این بحث درارتباط است اینجا ذکر میکنم.

  1- دوستی گرائی : بدین شکل که در غرب اگر کسی پدر و مادرش را با او نبینی تعجب نمی کنی ولی اگر بگوید او دوستی ندارد همه با تعجب از او میپرسند آیا احساس تنهائی نمی کنی ؟

  2- گروه گرائی : در این نوع برای ایجاد حس قدرتمندی در بین افراد آن اجتماع ایجاد کلوپها و تیپ ها و ... را تعریف کردند
  در این نوع گروه گرائی در هر قالب - موضوع و تعداد نفری قابل تعریف است.

  در این دو نوع شاکله اجتماعی و دکترین حاکم بر غرب شیطان پرستی به راحتی اشاعه پیدا میکند.

  ولی در ایران تا عنایت به مطلبی که در بالا آورده شد این مسئله نه در قالب اجتماعی اسلامی قابل تعریف است و نه در قالب دکترین سیاسی

  راه نفوذ آن و اشاعه آن در ایران به غیر از مذاهب اقلیتی و نا آگاهی مردم است.

  متاسفانه در مورد نا آگاهی این نکته ضروری است و باید ذکر شود که شیطان پرستی یک تیپ خشک و خالی نیست شیطان پرستی به تمام معنی الحاد و در ایران با استفاده از اوراد احضار جن اشاعه چشمگیری دارد.

  یاحق

  علائم شیطان پرستان


  [=Arial Black]شیطان در این اعتقاد خرافی و گمراه آمیز نماد نیروی تاریکی طبیعت ، طبیعت شهوانی ، مرگ ، بهترین نشانه قدرت و ضدمذهب بودن است.
  [=Arial Black]شیطان پرستی جدید به خدایی اعتقاد ندارد و شیطان را تنها نوعی کهن نماد ( archetype ) می داند و انسانها را تنها در برابر خود مسئول میداند و اعتقاد دارد که انسان به تنهایی می تواند راه درست و غلط را تشخیص دهد به همین دلیل هم این اعتقاد بیشتر به عنوان یک اعتقاد فلسفی شناخته می شود . [=Arial Black]شیطان در این اعتقاد خرافی و گمراه آمیز نماد نیروی تاریکی طبیعت ، طبیعت شهوانی ، مرگ ، بهترین نشانه قدرت و ضدمذهب بودن است.
  [=Arial Black]این اعتقاد دارای شاخه های متعددی است اما می توان گفت جز یکی دو نوع آن همگی دارای اصول زیر می باشند:
  [=Arial Black]
  [=Arial Black]Atheism - : خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد.
  [=Arial Black]Not dualistic - : روح و جسم غیرقابل دیدن هستند و هیچ جنگی بین عالم خیر و شر وجود ندارد.
  [=Arial Black]Autodeists - : خود پرستی ، خدایی جز خود انسان وجود ندارد و هر انسانی خود یک خداست.
  [=Arial Black]Materialistic - : اعتقاد به اصالت ماده
  [=Arial Black]
  [=Arial Black]- وابسته به راه چپ بودن در برابر راه راست که راه خدایی است .
  [=Arial Black]- ضد مذهب بودن خصوصا مذاهبی که اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارند.
  [=Arial Black]- عدم پرستش شیطان زیرا شیطان جسم نیست و وجود خارجی ندارد.
  [=Arial Black]- اعتقاد به استفاده از لذت در حد اعلای آن زیرا تمام خوشی دنیایی است و این خوشی ها خصوصاً لذات جنسی پتانسیل لازم را برای کارهای روزانه آماده می کنند و به هر شکلی انجام آنها لازم و ضروری است .
  [=Arial Black]
  [=Arial Black]در ذیل برخی از نمادها که به عنوان نگین انگشتر ، ‌گردنبند ، تصاویر بر روی دست‌بندها ، پیراهن ، شلوار ، کفش ،‌ ادکلن ، ساعت و … درج شده و از جمله به ایران اسلامی نیز راه یافته است ، مورد بررسی و معرفی قرار می‌گیرد

  [=Arial Black]اگر نوشته وسط نماد یعنی (Satanism) به معنای شیطان‌گرایی به همراه دایره حذف کنیم ، آن وقت یک ستاره پنج‌ضلعی بر جای می‌ماند که همان نشانه ستاره صبح یا پنتاگرام (pentagram) باقی می‌ماند .
  [=Arial Black]این سمبل نیز همان پنتاگرام است ، با فرق اینکه انواع آن گاه پنج‌ضلعی وارونه (snvertedpentagram ) یا دیو (Buphomet ) و به شکل در میان نمادهای شیطان‌پرستان به چشم می‌خورد .

  [=Arial Black]برخی از شیطان‌گرایان محدوده جغرافیایی « تحت سلطه » این نماد و در واقع منطقه نفوذ شیطان‌گرایی را در نقشه ذیل توصیف می‌نمایند . (محدوده در ایسلند و اروپا)
  [=Arial Black]درمیان پنتاگرا‌های قبلی تصویر سر یک بز تعبیه شده است که اقدامی ضد مسیحی ، ‌به این معناست که مسیحیان معتقدند که مسیح همچون یک بره برای نجات ایشان قربانی شده است و با توجه به اینکه ایشان بز را نماد شیطان و در برابر بره می‌دانند این آرم را انتخاب کرده‌اند.
  [=Arial Black]


  [=Arial Black]۶۶۶: یک سمبل با عنوان « شماره تلفن شیطان » توسط گروه‌های هوی متال وارد ایران اسلامی شده اما در حقیقت علامت انسان و نشانه جانور در میان شیطان‌پرستان تلقی می‌شود و براساس مکاشافات ۱۳:۱۸ « … پس هر کس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد ،زیرا که عدد انسان است و عددش ۶۶۶ است . » از سال‌ها پیش تاکنون این عدد با اشکال مختلف بر روی دیوارهای شهرهای بزرگ کشور مشاهده می‌شد .
  [=Arial Black]صلیب وارونه (upside down cross ) : [=Arial Black]این نماد و حکایت از « وارونه شدن مسیحیت دارد » و عمدتاً استهزا و سخره گرفتن این دین است . صلیب وارونه در گردن بندهای بسیاری مشاهده شده و خواننده‌های راک انواع مختلف آنرا به همراه دارند .


  [=Arial Black]نماد صلیب شکسته یا چرخ خورشید (swastika or sun wheelc) : [=Arial Black]چرخ خورشید یک نماد باستانی است که در برخی فرهنگ‌های دینی همچون کتیبه‌های بر جای مانده از بودایی‌ها و مقبره‌های سلتی و یونانی دیده شده‌است .
  لازم به توضیح است این علامت سال‌ها بعد توسط هیتلر به کار رفت ،‌ لکن برخی با هدف به سخره گرفتن مسیحیت این سمبل را وارد شیطان‌پرستی کردند .

  [=Arial Black]چشمی در حال نگاه به همه جا (All seeing Eye) : چشم در برخی نمادهای روشنفکری نیز به کار می‌رود . اما شیطان‌پرستی اعتقاد دارند چشم در بالای هرم « ‌چشم شیطان » است و « بر همه جا نظارت و اشراف دارد » .
  این علامت در پیشگویی ،‌ جادوگری ، نفرین‌گری و کنترل‌های مخصوص جادوگری مورد استفاده قرار می‌گیرد .گفتنی است این نماد بر روی دلار آمریکایی به کار رفته است .

  [=Arial Black]  [=Arial Black]این نمادها به انگلیسی (Ankh): انشاء‌می‌شود و سمبل شهوت‌رانی و باروری است .
  این نمادها به معنای روح شهوت زنان نیز تعبیر می‌شود . امروزه نماد “ فمنیسم “ در واقع یک نماد برداشت شده دقیقا از سمبل‌های شیطانی است .
  [=Arial Black]ضد عدالت (Anti justice) : با توجه به اینکه تبر رو به بالا نماد عدالت در روم باستان به شمار می آمده است شیطان‌پرستان تبر رو به پایین را با عنوان نماد ضد عدالت در راه پیمودن مسیر تاریک انتخاب کرده‌اند .
  همچنین گفتنی است که فمنیست‌ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر‌سالاری باستانی استفاده می‌نمودند.  [=Arial Black]سر بز (Goat Head) : بز شاخدار ، ‌بز مندس mendes (همان ba”al بعل خدای باروی مصر باستان) ، ‌بافومت ، خدای جادو ، scapegoat (بز طلیعه یا قربانی) این یکی از راه‌های شیطان‌پرستان برای مسخره کردن مسیح است زیرا گفته می‌شود که مسیح مانند بره‌‌ای برای گناهان بشر کشته شد . همانطور که در توضیح نمادهای اول اشاره شد ،‌این نماد تصویر کاملی است از بز قرار گرفته در نماد پنتاگرام .


  [=Arial Black]هرج و مرج (Anarchy) : این نماد به معنای از بین بردن تمام قوانین است و دلالت بر این امر دارد که « هر چه تخریب کننده است ، تو انجام بده » این نماد عمدتا مورد استفاده گروه‌های هوی‌ متال است .
  موضوع قفل شده است