نماز نذری در ذهن و زبان؛ تفاوت و عملکرد چگونه باید باشد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نماز نذری در ذهن و زبان؛ تفاوت و عملکرد چگونه باید باشد؟

اگه فرض کنه که نذر کنی تو خیالت که 50 بار نمازنذر کردی که می شه صد رکعت و موقع به زبون اوردن بگی 50 رکعت باید به کدرمش عمل کنی با توجه به ایتکه
50 رکعت زبانی یا صد رکعتی که در ذهنت گزروندی
و بعد از مدتی بهت وسواس بیاد ایا تو خیالت منظورت 50 رکعت بوده یا 50 ی ار نماز دو رکعتی
رهبری

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

Reza551;832698 نوشت:
اگه فرض کنه که نذر کنی تو خیالت که 50 بار نمازنذر کردی که می شه صد رکعت و موقع به زبون اوردن بگی 50 رکعت باید به کدرمش عمل کنی با توجه به ایتکه
50 رکعت زبانی یا صد رکعتی که در ذهنت گزروندی
و بعد از مدتی بهت وسواس بیاد ایا تو خیالت منظورت 50 رکعت بوده یا 50 ی ار نماز دو رکعتی
رهبری

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

آنچه شخص نذر کننده قصد داشته است ، همان ملاک برای عمل کردن به نذر است ، اگر چه اشتباهی لفظی را غلط به زبان آورده باشد، پس اگر قصدش 50 نماز مستحبی بوده و به اشتباه به زبان آورده 50 رکعت ، همانی را که قصد کرده بر عهده اش واجب است انجام دهد ، و همه اینها در صورتی است که شرایط صحیح نذر رعایت شده باشد .

موضوع قفل شده است