نماز مسافر

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نماز مسافر

سلام
در سوره 101سورخ نساء آمده است وقتی در سفر یا جنگید و خطری شما را تهدید میکند نماز را شکسته بخوانید.
حال وقتی درسفریم اما خطری نیست چونه باید خواند؟