مکانهای نزول وحی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
مکانهای نزول وحی

آیات اولیه قرآن که شامل 5آیه ابتدایی سوره علق است در روز 27رجب بر قلب نازنین آن حضرت نازل شد وبه تدریج آیات دیگر بر آن حضرت نازل شد ،در سفر وحضر در مخانه یا مسجد وحتی بر روی شتر
چنانچه از عايشه منقول است كه در روزى كه سرما بسیار سردبود ميديدم كه وحى بر آن حضرت فرود ميآمد و از پیشانی او قطرات عرق ميچكيد و در حين نزول وحى بر آن حضرت اگر بر شترى سوار بود دست و پاى شتر خم میشد و اگر تكيه بر ران يكى از اصحاب داشت خوف شكستن آن بود، و در اين هنگام چهره مبارکش بر افروخته میشد ، و حارث ابن هشام نيز روايت كرده كه من از رسول پرسيدم كه يا رسول اللَّه كيف يأتيك الوحى چگونه وحى بتو ميآيد؟ فرمود:يعنى وحى گاهى چون آواز زنگ بمن ميرسد و او بر من بسيار دشوار ميباشد پس منقطع ميشود از من و من او را در گوش خود نگاه ميدارم و اوقاتى ديگر فرشته‏اى بصورت مردى ميآيد و آنچه ميگويد آن را حفظ میکنم