معرفت ديني چيست‌؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
معرفت ديني چيست‌؟

معرفت ديني را مي‌توان از جهات گوناگون بررسیکرد كه يكي از آن‌ها جنبه معرفت شناختي آن است‌

معرفت‌شناسي يا نظرية شناخت به بحث دربارة معرفت و شناخت بشري مي‌پردازد و مسائلي مانند مبادي معرفت‌، ابزار شناخت‌، ارزش و اعتبار معرفت و معيار صدق و كذب در معرفت را بررسي مي‌كند

معرفت ديني معرفتي است كه انسان از طريق دين و دربارة دين به دست مي‌آورد

يعني با شناخت دين و آگاهي از آن مي‌توان به نوعي شناخت دربارة هستي (انسان‌، طبيعت و خداوند) دست يافت‌

زيرا دين (دين وحياني‌) مجموعه‌اي از تعاليم و احكام است كه از جانب خداوند بر پيامبران الهي وحي شده و آنان به بشر ابلاغ كرده‌اند

معرفت ديني دو كاربرد يا دو مصداق دارد:

يكي معرفت از منظر دين

ديگري معرفت دربارة دين‌

يعني انسان نخست دين را فهم مي‌كند، آن گاه از منظر فهم ديني‌، انسان و جهان را مي‌شناسد

بنابراين‌، معرفت ديني گاهي به معناي معرفت از دين به كار مي‌رود و گاهي به معناي معرفت دربارة دين‌

در موضوع معرفت ديني (معرفت‌هايي كه از طريق حس و عقل در حوزة دين‌شناسي پديد مي‌آيد) ـ كه يكي از مباحث كلام جديد است ـ مباحث ذيل مطرح مي‌شود

ابزارهاي شناخت در معرفت ديني‌

صواب و خطا در معرفت ديني‌

حجيت و قداست معرفت ديني‌

نقش معرفت‌هاي غير ديني در معرفت ديني‌

تحوّل و تكامل در معرفت ديني‌

مطالعه بیشر منابع زیر معرفی می شود

معرفت ديني از منظر معرفت‌شناسي‌، علي رباني گلپايگاني‌، ص 13ـ17 و 38،

شريعت در آينة معرفت‌، آيت اللّه جوادي آملي‌، ص 245 به بعد،

مباني معرفت ديني‌، محمد حسين زاده‌، ص 15ـ62

كلام جديد، عبدالحسين خسروپناه‌، ص 29ـ42