جمع بندی ماوراء الطبیعه در سیر و سلوک

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ماوراء الطبیعه در سیر و سلوک

سلام.آیا ندیدن هیچ چیز از ماوراء مثل خواب،مکاشفه و امثال اینها نشان از ضعف در دین است یا ممکن است کسی دارای مقامات بالا باشد اما این موضوعات برایش پیش نیاید؟تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اویس

das;928949 نوشت:
سلام.آیا ندیدن هیچ چیز از ماوراء مثل خواب،مکاشفه و امثال اینها نشان از ضعف در دین است یا ممکن است کسی دارای مقامات بالا باشد اما این موضوعات برایش پیش نیاید؟تشکر

با عرض سلام خدمت شما برادر گرامی.
به طور کلی خواب و مکاشفات نباید معیار سلامت دین داری افراد قرار گیرد. زیرا مقوله خواب و مکاشفات به امورات متعددی از جمله مزاج افراد نیز وابسته است. آنچه معیار تام و تمام است همان ملاک صدق آیات و روایات است. یعنی اگر می خواهید میزان اطاعت و بندگی خود را در ترازویی که از جانب حق متعال قرار داده شده وزن کنید اعمال خود را با آموزه های قرآن کریم و احادیث مورد سنجش قرار دهید.

[="Tahoma"][="Navy"]

das;928949 نوشت:
سلام.آیا ندیدن هیچ چیز از ماوراء مثل خواب،مکاشفه و امثال اینها نشان از ضعف در دین است یا ممکن است کسی دارای مقامات بالا باشد اما این موضوعات برایش پیش نیاید؟تشکر

سلام
هرچند بطور معمول در مسیر سیر و سلوک ماوراء دیده می شود اما ممکن است سالکی بدون اینکه توجه یابد حقایق را بگیرد و بطور یکباره به شهود حق در همین سو توفیق یابد. البته اینها همه در مورد سالکان است نه سایرین.
یا علیم[/]

سوال
آیا ندیدن هیچ چیز از ماوراء مثل خواب،مکاشفه و امثال اینها نشان از ضعف در دین است و یا ممکن است کسی دارای مقامات بالا باشد اما این موضوعات برایش پیش نیاید؟

پاسخ
در آموزه های دینی خوابها به سه قسم تقسیم می شوند. قسمتی از خواب ها عبارت است از افکار عادی یا اسرار نهانی انسان است که در خواب گاهی به صورت خودش ظاهر می شود و گاهی به عللی تغییر شکل داده با صورت دیگری خود نمائی می کند. این قسم خواب ها است که در روانکاری و به نظر روانشناسان ارزش علمی بسیار دارد و به وسیله ی آنها می توان به ضمیر مخفی اشخاص پی برد و ریشه ی ناخوشی روانی مرض های روحی را تشخیص داد.قسمت دیگر خواب ها، عبارت از افکار ولگرد و آشفته ای است که گاهی در بیداری و به خصوص در مواقع ناخوشی گریبانگیر اشخاص می شود و دارای ارزش علمی و روانی نیست و در بعضی از روایات به «اضغاث احلام» یا افکار شیطانی تعبیر شده است.
قسمت سوم خواب هایی است که جنبه ی الهامی دارد و گاهی به وسیله ی آنها حقایق از هر جهت مجهولی، واضح و آشکار می گردد.

به طور کلی خواب و مکاشفات نباید معیار سلامت دین داری افراد قرار گیرد. زیرا مقوله خواب و مکاشفات به امورات متعددی از جمله مزاج افراد نیز وابسته است. آنچه معیار تام و تمام است همان ملاک صدق آیات و روایات است. یعنی اگر می خواهید میزان اطاعت و بندگی خود را در ترازویی که از جانب حق متعال قرار داده شده وزن کنید اعمال خود را با آموزه های قرآن کریم و احادیث مورد سنجش قرار دهید.

موضوع قفل شده است