قصد قربت و آموزش عملی نماز به دیگران

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قصد قربت و آموزش عملی نماز به دیگران

[="Arial Black"][="Blue"]سلام
گاهی جهت اینکه فرزندم که به سن تکلیف رسیده و نماز میخواند ، نماز را دقیقتر یاد بگیرد ، نماز واجب خودم را جلوی روی او می خوانم تا او تلفظ صحیح اذکار و نحوه صحیح رکوع و سجود را یاد بگیرد.
البته به او نمیگویم: من الان میخواهم نماز بخوانم ، تو دقت کن.
بلکه میخواهم آموزش غیر مستقیم باشد.
البته ممکن است او هم توجه نکند.
ولی بالاخره همینکه در مرئی و منظر او نماز درست خوانده شود ، احتمال اثر آموزشی دارد.

البته من وقتی فرزندم را در کنار خودم می بینم ، برای اینکه او نماز را بهتر یاد بگیرد ، نماز خودم را بهتر از وقتی که او حضور ندارد می خوانم. هدفم ریا حتی پیش فرزندم نیست. هدفم یادگرفتن اوست.

آیا این "بهتر خواندن" یا این "قصد آموزش داشتن" باعث اشکال در خلوص من یا اشکال در نیت نماز می شود؟
چیزی که باعث اشکال در خلوص بشود ، نتیجه خیر به بار نخواهد آورد و اگر این کار من اشکال داشته باشد ، آن را رها خواهم کرد.[/][/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

عبد شکور;953089 نوشت:
[=Arial Black]سلام
گاهی جهت اینکه فرزندم که به سن تکلیف رسیده و نماز میخواند ، نماز را دقیقتر یاد بگیرد ، نماز واجب خودم را جلوی روی او می خوانم تا او تلفظ صحیح اذکار و نحوه صحیح رکوع و سجود را یاد بگیرد.
البته به او نمیگویم: من الان میخواهم نماز بخوانم ، تو دقت کن.
بلکه میخواهم آموزش غیر مستقیم باشد.
البته ممکن است او هم توجه نکند.
ولی بالاخره همینکه در مرئی و منظر او نماز درست خوانده شود ، احتمال اثر آموزشی دارد.

البته من وقتی فرزندم را در کنار خودم می بینم ، برای اینکه او نماز را بهتر یاد بگیرد ، نماز خودم را بهتر از وقتی که او حضور ندارد می خوانم. هدفم ریا حتی پیش فرزندم نیست. هدفم یادگرفتن اوست.

آیا این "بهتر خواندن" یا این "قصد آموزش داشتن" باعث اشکال در خلوص من یا اشکال در نیت نماز می شود؟
چیزی که باعث اشکال در خلوص بشود ، نتیجه خیر به بار نخواهد آورد و اگر این کار من اشکال داشته باشد ، آن را رها خواهم کرد.

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

انسان باید نماز را به قصد اطاعت از فرمان خداوند عالم به جا آورد، بنابراین اگر برای ریا یعنی تظاهر به دینداری و امثال آن نماز بخواند نماز باطل است، و به طور کلی اگر همه‌ی نماز یا بخشی از آن را به خاطر غیر خدا به جا آورد نماز او باطل است، فلذا در این موارد برای توجه و اموزش فرزند اینگونه نماز خوانده شود نماز باطل است، ولی اگر به قصد اطاعت فرمان خدا نماز بخواند، ولی می داند که فرزندش نیز آموزش نماز صحیح را می بیند، این اشکالی ندارد، پس قصد آموزش در مورد دوم دخیل نیست و فقط علم به این دارد که فرزند آموزش می بیند.

پی نوشت:
رساله آموزشی، احکام نماز، واجبات، نیت

شفا;953307 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

انسان باید نماز را به قصد اطاعت از فرمان خداوند عالم به جا آورد، بنابراین اگر برای ریا یعنی تظاهر به دینداری و امثال آن نماز بخواند نماز باطل است، و به طور کلی اگر همه‌ی نماز یا بخشی از آن را به خاطر غیر خدا به جا آورد نماز او باطل است، فلذا در این موارد برای توجه و اموزش فرزند اینگونه نماز خوانده شود نماز باطل است، ولی اگر به قصد اطاعت فرمان خدا نماز بخواند، ولی می داند که فرزندش نیز آموزش نماز صحیح را می بیند، این اشکالی ندارد، پس قصد آموزش در مورد دوم دخیل نیست و فقط علم به این دارد که فرزند آموزش می بیند.

پی نوشت:
رساله آموزشی، احکام نماز، واجبات، نیت


متشکرم دوست عزیز

[="Arial Black"][="Blue"]

شفا;953307 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

انسان باید نماز را به قصد اطاعت از فرمان خداوند عالم به جا آورد، بنابراین اگر برای ریا یعنی تظاهر به دینداری و امثال آن نماز بخواند نماز باطل است، و به طور کلی اگر همه‌ی نماز یا بخشی از آن را به خاطر غیر خدا به جا آورد نماز او باطل است، فلذا در این موارد برای توجه و اموزش فرزند اینگونه نماز خوانده شود نماز باطل است، ولی اگر به قصد اطاعت فرمان خدا نماز بخواند، ولی می داند که فرزندش نیز آموزش نماز صحیح را می بیند، این اشکالی ندارد، پس قصد آموزش در مورد دوم دخیل نیست و فقط علم به این دارد که فرزند آموزش می بیند.

پی نوشت:
رساله آموزشی، احکام نماز، واجبات، نیت

این که کاملا مشخص است که اگر چنین قصدی باشد نماز باطل است.
اما سئوال ما مربوط به چنین حالتی نیست (لطفا دقت شود).
ما میخواهیم نماز را به نیت قربت الی الله بخوانیم.
حتی اگر فرزندمان هم نبود و نمیدید ، می خواندیم.
اما حالا همان نماز را - که در هر حال می خواندیم- جلوی فرزند و کمی بهتر می خوانیم.

پس هدف اصلی ما آموزش فرزند نیست. بلکه خواندن نماز واجبی است که همیشه آن را می خوانیم.

این ، با چیزی که شما فرمودید "تفاوت" دارد.[/]

الهم عجل لولیک الفرج

عبد شکور;953365 نوشت:
[=Arial Black]

این که کاملا مشخص است که اگر چنین قصدی باشد نماز باطل است.
اما سئوال ما مربوط به چنین حالتی نیست (لطفا دقت شود).
ما میخواهیم نماز را به نیت قربت الی الله بخوانیم.
حتی اگر فرزندمان هم نبود و نمیدید ، می خواندیم.
اما حالا همان نماز را - که در هر حال می خواندیم- جلوی فرزند و کمی بهتر می خوانیم.

پس هدف اصلی ما آموزش فرزند نیست. بلکه خواندن نماز واجبی است که همیشه آن را می خوانیم.

این ، با چیزی که شما فرمودید "تفاوت" دارد.

سلام علیکم


[=Arial Black]اگر هدف اصلی آموزش فرزند نیست. بلکه خواندن نماز واجبی است که همیشه آن را می خوانید.اما حالا همان نماز را - که در هر حال می خواندید- جلوی فرزند و کمی بهتر می خوانید، این اشکال دارد چون نماز را به قصد قربت می خوانید ولی کیفیت خواندن به جهت آموزش است که این اشکال دارد و موجب باطل شدن نماز می شود.

[="Arial Black"][="Blue"]

شفا;953553 نوشت:

سلام علیکم


اگر هدف اصلی آموزش فرزند نیست. بلکه خواندن نماز واجبی است که همیشه آن را می خوانید.اما حالا همان نماز را - که در هر حال می خواندید- جلوی فرزند و کمی بهتر می خوانید، این اشکال دارد چون نماز را به قصد قربت می خوانید ولی کیفیت خواندن به جهت آموزش است که این اشکال دارد و موجب باطل شدن نماز می شود.


سلام علیکم
به روی چشم گل
انجام نمی دهیم.
از شیوه های دیگر استفاده می کنیم.

موضوع قفل شده است