قرآن و حداکثر-حداقل فاصله ی ماه تا زمین

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
قرآن و حداکثر-حداقل فاصله ی ماه تا زمین

آنچه خواهيد خواند روشي است براي يافتن فاصله ي زمين تا ماه. اين تحقيقات در راستاي تعميم روش تحقيقات در باب قرآن و 2012 مي باشد. آيا اين تحقيقات مي تواند تاييدي بر روش محاسبات به كار رفته در قرآن و 2012 باشد؟ به هر حال اين يافته در نوع خود بي نظير است. در حيطه ي اين نوع تحقيقات كه به اعجاز قرآن بر مي گردد مسئله ي سرعت نور است كه به تازگي انتشار يافته و بسيار شگرف مي باشد و ان شا الله به زودي ترجمه شده و در اختيار فارسي زبانان قرار خواهد گرفت.
بيشترين و كمترين فاصله ي خورشيد از زمين در قرآن نيز كاري ديگر است كه توسط علي آدامز كه برگرفته از تحقيقات مصطفي پهلوان مي باشد صورت گرفته و آن را نيز به زودي برايتان خواهيم گذاشت.

كمترين فاصله
ببينيم خداوند بلندمرتبه چگونه اين دو داده را در قرآن رمز گذاري كرده است.

در قرآن در سوره ي 54، القمر، 306 حرف بين تنها لغت ”ماه - قمر” در اين سوره و تنها لغت ”زمين - ارض” در اين سوره وجود دارد.

با توجه به اين كه ”قمر” 3 حرف دارد بنابراين306/3 = 102 را خواهيم داشت كه اين مقدار %0.56- از 102.58 يعني حداقل فاصله ي نسبي ماه تا زمين بر واحد قطر ماه است.

برچسب: