قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان دولت

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان دولت

به نام خدا
سلام
دیروز که سازمان سنجش نتایج کارشناسی ارشد را اعلام کرد ، من هم مجاز به انتخاب رشته شده بودم...
اما امروز شنیدم که چند سالی است که قانون ، ادامه تحصیل کارکنان دولت را ممنوع کرده است. اگر بخواهم ادامه تحصیل بدهم ، باید از شغلم استعفا بدهم.

کسی از دوستان اطلاع دقیقتری داره؟

[=Verdana]سلام[=Verdana]

قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري

[=Verdana]ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل در جمهوري اسلامي ايران اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه‌قضاييه و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه دولت و كليه مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند در ساعات اداري‌روزهاي كاري هفته در داخل و خارج كشور ممنوع مي‌باشد و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شوند.


[=Verdana]
‌تبصره 1 - ادامه به تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از مأموريت يا مرخصي با تعيين جانشين ايشان به شرطي مجاز است كه همزمان با‌تحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند.

[=Verdana]‌وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند براي ادامه تحصيل كاركنان آموزشي و پرورشي خود ماموريت تحصيلي نيمه‌وقت نيز صادر كند، مشروط بر اينكه‌مدت ماموريت تحصيلي آنان در طول خدمت حداكثر از 36 ماه تجاوز نكند.

[=Verdana]
‌تبصره 2 - جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگاني كه 3 سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از‌شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

[=Verdana]
‌تبصره 3 - استفاده از بودجه و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده، هزينه اياب و ذهاب براي ادامه تحصيل ممنوع مي‌باشد و با متخلف به‌عنوان متصرف غير قانوني در اموال دولتي برابر قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

[=Verdana]
‌تبصره 4 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسئول اجراي اين قانون مي‌باشد و در هر سه ماه يك بار گزارش كار را به كميسيونهاي امور‌اداري و استخدامي و فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايند.

[=Verdana]
‌تبصره 5 - امتيازات مربوط به قبولي كارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهاي در اين قانون محفوظ مي‌باشد.

[=Verdana]
‌تبصره 6 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1372.10.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

[=Verdana]‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

[=Verdana]

[=Verdana]

[=Verdana]

[=Verdana]آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري


[=Verdana]1373.04.12 - .16884ت 131 ه - 1373.04.18 - 388

[=Verdana]&‌آيين دادرسي كيفري - استخدام كشوري - مراجع اختصاصي

[=Verdana]&‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور

[=Verdana]‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.4.12 بنا به پيشنهاد شماره .7595‌د مورخ 1372.12.18 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره 6 قانون‌ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري - مصوب 1372 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

[=Verdana][z]‌آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري

[=Verdana]‌ماده 1 - در اين آيين‌نامه واژه‌هاي اختصاري زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:

[=Verdana]‌الف - قانون: قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري - مصوب 1372 -

[=Verdana]ب - ادامه تحصيل: طي آن دسته از دوره‌هاي آموزشي است كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي رسمي يا با ارزش استخدامي مي‌شود.

[=Verdana]ج - دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوه‌هاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتهاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از‌بودجه عمومي استفاده مي‌كنند اطلاق مي‌شود.

[=Verdana]‌د - كاركنان و كارگزاران: افرادي هستند كه در دستگاه‌هاي به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از اين پس به اختصار "‌كارگزاران" ناميده مي‌شوند.

[=Verdana]ه - ساعات اداري، ساعتهايي است كه كارگزاران و كاركنان مطابق ضوابط مقرر ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظيفه هستند.

[=Verdana]‌ماده 2 - ادامه تحصيل تمام وقت كارگزاران در خارج از ساعات اداري يا با استفاده از مأموريت آموزشي تمام وقت - يا مرخصي با رعايت قوانين ‌و مقررات مربوط مجاز است.

[=Verdana]‌تبصره 1 - اعطاي مرخصي يا مأموريت موضوع اين ماده منوط به سپردن مسئوليت يا وظايف فرد ذينفع به شخص واجد شرايط ديگري است.

[=Verdana]‌تبصره 2 - اعطاي مأموريت آموزشي براي ادامه تحصيل در دوره‌هاي آموزشي تصويب شده مرجع‌هاي ذيربط مجاز است.

[=Verdana]‌تبصره 3 - همسران شهدا در استفاده از مأموريت آموزشي اولويت دارند."

[=Verdana]

[=Verdana]‌ماده 3 - دستگاه‌ها مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه ادامه تحصيل تمام وقت آن دسته از كارگزاراني را كه قبل از تاريخ تصويب قانون با‌ اجازه دستگاه ذيربط به تحصيل اشتغال داشته يا شرايط لازم براي ادامه تحصيل آزاد فراهم شد است، با ضوابط قانون و اين آيين‌نامه تطبيق دهند و پس از تعيين‌جانشين با حفظ پست سازماني حسب مورد به آنان مأموريت آموزشي يا مرخصي اعطا كنند.

[=Verdana]‌تبصره - امتيازات مربوط به قبولي آن دسته از كارگزاران كه قبل از تصويب قانون مجوز ادامه تحصيل موضوع بند (ب) ماده (1) اين آيين‌نامه را كسب كرده‌اند ‌محفوظ است.

[=Verdana]‌ماده 5* - پرداخت هر گونه وجه به عنوان فوق‌العاده مأموريت، هزينه اياب و ذهاب، و هزينه سفر به كارگزاران، همچنين استفاده از راننده و وسيله نقليه دولتي و‌اختصاصي براي ادامه تحصيل ممنوع است.

[=Verdana]*>>‌پاورقي: به موجب نامه شماره 20875 مورخ 73.4.28 دبير هيأت دولت، شماره مواد 4 و 5 و 6 به اشتباه 5 و 6 و 7 تحرير شده است.

[=Verdana]‌ماده 6 - مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين آيين‌نامه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري هستند و هيأتهاي ياد شده پس از رسيدگي حسب مورد نسبت به‌صدور رأي و تعيين مجازات پيش‌بيني شده در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام مي‌كنند.

[=Verdana]‌تبصره 1 - هر گاه تخلف كارگزاران عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مراتب را براي‌رسيدگي به مراجع قضايي صالح ارسال كند.

[=Verdana]‌تبصره 2 - دستگاه‌هايي كه از نظر رسيدگي به تخلفات اداري تابع قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن نيستند تابع مقررات مربوط به خود‌هستند و به جرايم كارگزاران آنها در مرجع مربوط رسيدگي مي‌شود و حسب مورد مجازات مقرر در قانون و مجازاتهاي ديگر مندرج در مقررات مربوط اعمال‌مي‌شود.

[=Verdana]‌ماده 7 - دستگاه‌ها مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش كار مربوط به ادامه تحصيل كارگزاران شاغل به تحصيل خود را طبق دستورالعمل‌هايي كه توسط سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به كليه دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود به سازمان مزبور ارسال كنند.

[=Verdana]

[=Verdana]
[=Verdana]ممنوعيت تحصيل كارمندان در دانشگاه هاي دولتي[=Verdana]

گروه جامعه: قائم مقام وزير علوم از ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان دولت در دانشگاه هاي دولتي خبر داد. [=Verdana]
سيدمحمد حسيني با بيان اين كه تحصيل در دانشگاه با كار دولتي منافات دارد، به فارس گفت: از اين پس وزارت علوم توجه ويژه اي به تحصيل همزمان كارمندان دولت دارد و اجازه ادامه اين روند را نمي دهد.
وي گفت: مواردي ديده شده است كه كارمندي دانشجوي دوره دكترا و همزمان مدير اجرايي يكي از دستگاه هاي دولتي است، اين موارد به طور جدي در وزارت علوم پيگيري مي شود تا انضباط بيشتري در اين زمينه رعايت شود.
قائم مقام وزير علوم اظهار كرد: مواردي ديده شده است كه طرف كارمند يكي از سفارتخانه هاي كشور است و در كشور محل خدمت خود همزمان تحصيل مي كند، اين افراد در زمان تاييد مدارك تحصيلي دچار مشكل مي شوند. وي گفت: وزارت علوم به كارمنداني كه همزمان در حال تحصيل هستند هشدار مي دهد كه در زمان فارغ التحصيلي دچار مشكل مي شوند، اين افراد بايد از مرخصي يا مرخصي بدون حقوق استفاده كنند.
حسيني همچنين در توضيح علت اين ممنوعيت به خبرنگار ما گفت: موضوع منع تحصيل كاركنان دستگاه هاي دولتي در دانشگاه ها موضوع جديدي نيست و پيش از اين هم كارمندان نمي توانستند همزمان كار كنند و درس بخوانند.
وي هدف از اعلام دوباره اين ممنوعيت را تشويق كارمندان دولت به ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور خواند و گفت: قانون خدمات كشوري كه از امسال به طور رسمي اجرا مي شود، بر اين ممنوعيت اشاره دارد، به عبارتي كارمندان مجبورند از مرخصي استفاده كنند و مامور به تحصيل شوند.
گزارش خبرنگار ما مي افزايد: ماده 84 لايحه خدمات كشوري در اين باره مي گويد: كارمندان دستگاه هاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.
همچنين كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
بنابراين گزارش، همچنين، قائم مقام وزير علوم در حالي از ممنوعيت تحصيل كارمندان دولت سخن مي گويدكه در حال حاضر بسياري از آنان در سطوح تحصيلات تكميلي فعاليت دارند و حتي مديران مياني دستگاه هاي اجرايي هستند و امكان ترك تحصيل يا مرخصي طولاني مدت براي آنان وجود ندارد.
از سوي ديگر، لايحه خدمات كشوري كه به طور مشخص به كارمندان دولت اجازه ماموريت تحصيل را داده، كارمندان وزارت آموزش و پرورش و جمعيت يك ميليون و 200 هزار نفري فرهنگيان را از اين گروه خارج كرده و اين افراد حق ماموريت تحصيل و استفاده از خدمات آموزشي دانشگاهي را ندارند. بنابراين چنانچه قرار است ممنوعيت تحصيلي كارمندان دولت اجرايي شود بايد تمام سطوح دستگاه هارا در بر بگيرد و اگر قرار است ماموريت به تحصيل راهي براي استفاده از خدمات آموزشي و ادامه تحصيل باشد بايد فرهنگيان وكاركنان آموزش و پرورش را هم شامل شود.
همچنين در خبر ديگري اعلام شده است بر اساس حكم ديوان عدالت اداري، متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور كه مي خواهند با هزينه شخصي اعزام شوند، نياز به كارت پايان خدمت سربازي ندارند. مشروح اين خبر را در صفحه 17 بخوانيد.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1830128

رضا;114674 نوشت:
وي هدف از اعلام دوباره اين ممنوعيت را تشويق كارمندان دولت به ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور خواند
سلام. ممنون از توضیحات کاملتون.
اگر اشتباه نکرده باشم ، من که کارمند رسمی هستم، میتوانم دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه پیام نور بگذرانم. درست فهمیدم؟
(البته رشته کارشناسی ارشد من هیچ سنخیتی با نوع کارم - که بر اساس مدرک کارشناسی ام است - ندارد).

یاقوت احمر;114672 نوشت:
به نام خدا
سلام
دیروز که سازمان سنجش نتایج کارشناسی ارشد را اعلام کرد ، من هم مجاز به انتخاب رشته شده بودم...
اما امروز شنیدم که چند سالی است که قانون ، ادامه تحصیل کارکنان دولت را ممنوع کرده است. اگر بخواهم ادامه تحصیل بدهم ، باید از شغلم استعفا بدهم.

کسی از دوستان اطلاع دقیقتری داره؟


تبریک میگم:Gol:

سلام.
ممنون جناب دکتر. فعلاً که فقط نتایج اولیه را اعلام کرده اند. هنوز تا مشخص شدن نتیجه نهایی و بعد هم وجود یا عدم وجود امکان ثبت نام کارکنان دولت ، باید صبر کنم.
همه کارها را به دست خدا می سپارم.

یاقوت احمر;114672 نوشت:
به نام خدا
سلام
دیروز که سازمان سنجش نتایج کارشناسی ارشد را اعلام کرد ، من هم مجاز به انتخاب رشته شده بودم...
اما امروز شنیدم که چند سالی است که قانون ، ادامه تحصیل کارکنان دولت را ممنوع کرده است. اگر بخواهم ادامه تحصیل بدهم ، باید از شغلم استعفا بدهم.

کسی از دوستان اطلاع دقیقتری داره؟

سلام
ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری


احتراماً با عنایت به ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 4/10/1372 و تبصره یک آن و جلوگیری از مشکلات ناشی از کمبود نیرو در واحدها و در جهت شفاف سازی وتحقق اهداف قانون گذارمبنی برعدم تداخل ساعات کاری وساعات تحصیل کارکنان دولت ، باستحضار می رساند ادامه تحصیل کارکنان درغیرساعات موظف اداری و یا با استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه و یا مرخصی بدون حقوق در مقاطع تحصیلی مختلف ( بغیر از دوره دستیاری تخصصی ، فوق تخصصی و Ph.D ودکتری حرفه ای یا عمومی که از این موضوع مستثنی بوده و صرفا مستلزم اخذ مرخصی بدون استفاده از حقوق میباشد) بشرط رعایت موارد ذیل از نظر دانشگاه بلامانع است. بدیهی است استفاده از ماموریت آموزشی برای مشمولین تبصره ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام مقاطع همچنان مجاز می باشد.
شروط استفاده :
1- رضایت بالاترین مقام در واحد سازمانی
2- مطابقت وکنترل برنامه آموزشی مأخوذه از دانشگاه محل تحصیل برای صدور مرخصی وحضور و غیاب مستخدم
3- عدم اخلال در امور واحد ناشی از عدم حضور مستخدم
4- ثبت دقیق حضور و غیاب و مرخصی های پرسنل موصوف
5- تعیین فرد متولی برای انجام وظایف مستخدم استفاده کننده از مرخصی در ایام فوق در صورت نیاز واحد
6- وجود مانده مرخصی استحقاقی درصورت استفاده از مرخصی با رعایت سقف مصوب حداکثر 4 ماه در سال برای استفاده ازآن.
7- استفاده از مرخصی بدون حقوق در صورت استهلاک مرخصی استحقاقی
8- تفهیم کامل مستخدم(عنداللزوم كتبي) مبنی براینکه دانشگاه تعهدی برای ارتقاء و انتصاب فارغ التحصیلانی که با استفاده از مرخصی ادامه تحصیل می دهند نخواهد داشت .
9 - بلوکه نمودن پست سازمانی متناسب با شرایط احراز شغلی برای فرد استفاده كننده از مأموریت آموزشی

موفق باشید

منبع

موضوع قفل شده است