غسلم صحیح است؟ (نیت غسل مجدد)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
غسلم صحیح است؟ (نیت غسل مجدد)

سلام لطفا جوابم رو در حد امکان زود بدهید چون میخوام  نیت کنم و روزه بگیرم

من امروز برای غسل به حمام رفتم و پس از غسل در آن شک کردم و دوباره غسل را تکرار کردم و پس از غسل دوم و خروج از حمام فهمیدم آب را به درستی به پشت کمرم  و کف پای سمت راستم نرساندم چون عادت دارم با دست کشیدن از رسیدن آب اطمینان حاصل  کنم و دست نکشیده بودم. دوباره به حمام رفتم و بدون اینکه دوباده نیت کنم (آیا باید دوباره نیت میکردم؟) برای کامل کردن غسلم زیر دوش رفتم و ابتدا کف پای راستم رو شستم و سپس سمت چپ بدنم را کامل غسل دادم و غسلم را کامل کردم .

آیا با توجه به اینکه برای بار سوم زیر دوش رفتم و غسل کردم و دفعه آخر نیت را از دل نگذراندم غسلم صحیح است و من میتوانم روزه بگیرم؟

 و۲) آیا همین که میدانستم با نیت چه غسل هایی دارم غسل میکنم کافی است یا باید دوباره نیت را از دل میگذراندم؟

 

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام لطفا جوابم رو در حد امکان زود بدهید چون میخوام  نیت کنم و روزه بگیرم

 

من امروز برای غسل به حمام رفتم و پس از غسل در آن شک کردم و دوباره غسل را تکرار کردم و پس از غسل دوم و خروج از حمام فهمیدم آب را به درستی به پشت کمرم  و کف پای سمت راستم نرساندم چون عادت دارم با دست کشیدن از رسیدن آب اطمینان حاصل  کنم و دست نکشیده بودم. دوباره به حمام رفتم و بدون اینکه دوباده نیت کنم (آیا باید دوباره نیت میکردم؟) برای کامل کردن غسلم زیر دوش رفتم و ابتدا کف پای راستم رو شستم و سپس سمت چپ بدنم را کامل غسل دادم و غسلم را کامل کردم .

 

آیا با توجه به اینکه برای بار سوم زیر دوش رفتم و غسل کردم و دفعه آخر نیت را از دل نگذراندم غسلم صحیح است و من میتوانم روزه بگیرم؟

 

 و۲) آیا همین که میدانستم با نیت چه غسل هایی دارم غسل میکنم کافی است یا باید دوباره نیت را از دل میگذراندم؟

با سلام و احترام

گذراندن مجدد نیت از دل لازم نبوده و همین که می دانستید چه غسلهایی را انجام می دهید و توجه داشتید کفایت می کند و غسل و روزه صحیح است.

رساله مراجع، احکام نیت

موضوع قفل شده است