طرز خواندن نماز حاجت چگونه است؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
طرز خواندن نماز حاجت چگونه است؟

بعد از هر نمازی دعا مستجاب مي شود و مي توان حاجت خود را از خدا طلب کرد، ولی نماز های مخصوصی برای حاجت در مفاتیح الجنان ذکر شده است، از جمله ، شب هنگام دو رکعت نماز مي خوانی، در رکعت اول بعد از حمد، آیهْْ الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد آخر سورة حشر (لوأنزلنا هذا القرآن ...) را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خوانی؛ بعد از اتمام نماز، قرآن را بر سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گیری ، همانند شب های قدر و بعد از خواندن دعای "اللهم بحق هذاالقرآن و ..." ده مرتبه "بک یا الله ..." تا آخر و سپس حاجات خود را از خدا طلب می‌‌ نمایی.:Sham:[5]نمازهای دیگری هم در ادامة آن جا آمده است . 2[5] مفاتیح الجنان ، قسمت حواشی باقیات الصالحات، ص 380.

با سلام

در احادیث قدسی، حدیثی آمده که محتوای آن قریب به مضامین زیر است:

پس از توصیه به دائم الوضو بودن، ادامه می دهد که اگر کسی وضو بگیرد و دو رکعت نماز بجای نیاورد در حق خدا جفا کرده، و اگر نماز بگذارد و از خدا حاجتی نطلبد باز هم جفا کرده و اگر وضو بسازد و دو رکعت نماز بخواند و حاجتی بطلبد و آنگاه خدا حاجت آن فرد را اجابت نکند، خدا در حق بنده اش جفا کرده است.

التماس دعا ...

موفق باشید ...:Gol:

موضوع قفل شده است